Влияние палеотектоники на строение и вещественный состав калийных солей верхнеюрской формации Среднеазиатского бассейна (на примере Тюбегатанского месторождения)

G. A. Isaeva, N. E. Moloshtanova, E. E. Maleev

Аннотация


Проведены исследования соляных пород продуктивного пласта Нижний II Тюбегатанского месторождения. Отмечены особенности структурно-текстурных признаков и минерального состава пород, позволяющие сделать выводы о механизмах и условиях образования и постседиментационного изменения сильвинитов и каменной соли. Выполнены описание пород, их типизация с уточнением по результатам рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализа. Проведены анализ палеотектонических обстановок, их разделение на разных уровнях и описано влияние процессов на каждом из уровней на строение и состав калийных пород верхнеюрской галогенной формации.


Ключевые слова


сильвинит; каменная соль; калийные соли; ангидрит-карбонатно-галитовая порода; палеотектонические обстановки

Полный текст:

PDF

Литература


Vysotskiy E.E. 1990. Tektonicheskiye tipy basseynov kalienakopleniya [Tectonic types of basins of the potassium accumulation]. In Usloviya obrazovaniya mestorozhdeniy kaliynykh soley. Novosibirsk, Nauka, pp. 23-29. (in Russian)

Vysotskiy E.E., Garetskiy E.A., Kislik V.Z. 1988. Kaliyenosnye basseyny mira [Potassium-bearing basins of the world]. Minsk, Nauka i tekhnika. p. 387. (in Russian)

Gavriltcheva L.G. 1982. Osobennosti stroeniya pozdneyurskoy solenosnoy formatsii Vostochnogo Turkmenistana [The structural features of the Late Jurassic saline formation of Eastern Turkmenistan]. In Osobennosti stroeniya osadochnykh formatsiy. Novosibirsk, Nauka, pp. 34-42. (in Russian)

Gavriltcheva L.G. 1982. Paleogeographicheskiye usloviya osadkonakopleniya solenosnoy formatsii verkhney yury na territorii Vostochnogo Turkmenistana [Paleogeographic conditions of sedimentation of the Upper Jurassic salt formation in Eastern Turkmenistan]. In Obshchiye problemy galogeneza. Novosibirsk, Nauka, pp. 230-240. (in Russian)

Geologiya SSSR. 1984. Vol. 22: Turkmenskaya SSR: Poleznye iskopaemye [Geology of USSR: Vol. 22: Turkmenistan SSR: Minerals]. A.N. Davydov (Ed.). Moskva, Nedra. p. 323. (in Russian)

Zharkov M.A., Blagovidov V.V., Zharkova T.M. Merzlyakov G.A. 1982. K voprosu o stroenii pozdneyurskikh solenosnykh otlozheniy Sredney Azii [On the structure of the Middle Jurassic salt deposits of the Central Asia]. In Osobennosti stroeniya osadochnykh formatsiy. Novosibirsk, Nauka, pp. 3-18. (in Russian)

Zharkov M.A., Zharkova T.M., Merzlyakov G.A. et. al. 1980. Bishofitovye otlozheniya Privolzhskoy monoklinali [Bischofite deposits of the Privolzhskaya Monocline]. In Osobennosty stroeniya zalezhey bishofita i kaliynykh soley. Novosibirsk, Nauka, pp. 4-32. (in Russian)

Iblaminov R.G. 2013. Minerageodinamika kaliynogo galogeneza [Hystorical minerageodynamics of Potassium halogenesis]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 3(20): 71-93. (in Russian)

Kovalevitch V.M. 1990. Galogenez i khimitcheskaya evolutsiya okeana v phanerozoe [Halogenesis and chemical evolution of the ocean in Phanerozoic]. Kiev, Naukova Dumka, p. 156. (in Russian)

Kopylov I.S. 2014. Metody i tekhnologii vyyavleniya geodinamicheskikh aktivnykh zon pri razrabotke kaliynykh mestorozhdeniy dlya obosnovaniya bezopasnogo vedeniya gornykh rabot [Methods and technologies of detection of geodynamic active zones to provide reasoning of the operation safety for mining at potash mines]. In Sovremennyye naukoyomkiye tekhnologii. 4: 38-43. (in Russian)

Kossowskaya A.G., Drits V.A., Sokolova T.N. 1971. O spetsifike formirovaniya glinistykh mineralov v raznykh fatsialno-klimatitcheskikh obstanovkakh [About the specifics of formation of clay minerals in different facies and climatic environments]. In Epigenez i ego mineralnye indicatory. Moskva, Nauka. pp. 35-54. (in Russian)

Kudryashov A.I., Gribkov D.S. 2010. Gorno-geologicheskiye usloviya razrabotki Tubegatanskogo mestorozhdeniya kaliynykh soley [Mining and geological conditions of development of the Tubegatan potash deposit]. In Rudnik budushchego. 1: 11-14. (in Russian)

Litogeodinamika i minerageniya osadochnykh basseynov [Lithogeodynamics and minerageny of sedimentary basins]. Shcheglov A.D. (Ed.). Sankt-Peterburg, VSEGEI, 1998, p. 480. (in Russian)

Moloshtanova N.E., Isaeva G.A. 2015. Primeneniye geokhimitcheskikh indikatorov dlya opredeleniya genezisa silvinitov Tyubegatanskogo mestorozhdeniya [The use of geochemical indicators to determine the sylvinite genesis of Tubegatan deposit]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 2(27): 55-62. (in Russian)

Pozdeev A.A., Zemskov A.N., Ibragimov G.I. 2010. Nekotorye aspekty osvoeniya Tubegatanskogo mestorozhdeniya kaliynykh soley [Some aspects of development of the Tubegatan potash deposit]. Rudnik budustchego. 1: 6-10. (in Russian)

Polikarpov A.I., Kiselyova O.V., Melkova N.V. 1986. Mineraly kremnezyoma v porodakh morskikh galogennykh formatsiy [Silica minerals in the rock of marine halogenic formations]. Mineralogicheskiy zhurnal. 8(1): 66-75. (in Russian)

Polyakovskiy V.Ya. 1985. O roli allotigennykh i autigennykh faktorov v formirovanii assotsiatsiy glinistykh mineralov kaliynykh mestorozhdeniy khloridnogo tipa [On the role of allogenic and authigenic factors in the formation of clay mineral associations in the chloride type potassium deposits]. In Litologo-fatsialnye i geokhimitcheskiye problemy solenakopleniya. Moskva, Nauka. pp. 59-67. (in Russian)

Popov V.S. 1985. Geotektonitcheskiye i litologo-fatsialnyye usloviya obrazovaniya kaliynykh soley verkhneyurskoy galogennoy formatsii Sredney Azii [Geotectonic and lithofacies conditions of formation of the potassium salts of the Upper Jurassic halogenic formation in Central Asia]. In Obshchiye problemy galogeneza. Novosibirsk, Nauka, pp. 220-230. (in Russian)

Sedletskiy V.I., Derevyagin V.S. 1980. Stroeniye i sostav kalienosnykh otlozheniy Karlyukskogo mestorozhdeniya [The structure and composition of potassium-bearing sediments of Karlyuk deposit]. In Osobennosti stroeniya osadochnykh formatsiy. Novosibirsk, Nauka. pp. 70-90. (in Russian)

Frank-Kamenetskiy V.A. 1983. Rentgenographiya osnovnykh tipov porodoobrazuyushchikh mineralov (sloistye i karkasnye silikaty [X-Ray study of the main types of rock-forming minerals (phyllosilicates and tectosilicates).]. Leningrad, Nedra. p. 359. (in Russian)

Khain V.E., Koronovskiy N.V., Yasamanov N.A. 1997. Istoricheskaya geologiya [Historical geology]. Moskva, MGU. p. 448. (in Russian)

Yarzhemskiy Ya.Ya. 1967. Kaliynye i kaliyenosnye galogennye porody [Potassium and potassium-bearing halogen rocks]. Novosibirsk, Nauka, p. 137. (in Russian)

Yarzhemskiy Ya.Ya., Protopopov A.L., Lobanova V.V. 1974. Atlas struktur i tekstur galogennykh porod SSSR [Atlas of structures and textures of halogen rocks of USSR]. Leningrad, Nedra, p. 231. (in Russian)

Warren John K. 2006. Evaporates: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin, Springer, p. 1036.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.32.6

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 G. A. Isaeva, N. E. Moloshtanova, E. E. Maleev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/