Аномалии электропроводности по результатам трёхмерного геоэлектрического моделирования и полезные ископаемые центральной части Украинского щита

T. K. Burakhovich, I. Yu. Nikolaev, E. M. Sheremet, B. I. Shirkov

Аннотация


В статье приведены результаты трёхмерного геоэлектрического моделирования центральной части Украинского щита по данным магнитотеллурического зондирования и магнитовариационого профилирования. Показана пространственная связь расположения рудопроявлений и месторождений полезных ископаемых с аномалиями повышенной электропроводности данного региона. Выдвинуто предположение, что низкоомные области обязаны своим существованием процессам дегазации, которые особенно активно проявляются в зонах глубинных разломов.


Ключевые слова


магнитотеллурическое зондирование (МТЗ); магнитовариационное профилирование (МВП); прогноз выявления месторождений полезных ископаемых

Полный текст:

PDF

Литература


Burakhovich T.K., Kushnir A.N., Shirkov B.I. 2015. Glubinnoe stroenie Ingulskogo megabloka po dannym geoelektricheskikh issledovaniy. [Deep structure of the Ingul megablock according to the data of geoelectric studies]. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 3: 81-86. (in Russian)

Burakhovich T.K., Nikolaev I.Yu., Sheremet E. M., Shirkov B. I. 2015. Ispolzovanie rezultatov geoelektricheskikh issledovaniy dlya prognozirovaniya mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh na Ukrainskom shchite. [Using the results of the geoelectric studies to predict the mineral deposits in the Ukrainian shield]. Geophysicheskiy zhurnal. 6: 42-63. (in Russian)

Burakhovich T. K., Shirkov B. I. 2015. Glubinnye geoelektricheskie issledovaniya Golovanevskoy shovnoy zony. [Deep geoelectric studies of the Golovanivsk suture zone]. Geoinformatika. 1: 61-69. (in Russian)

Varentsov I.M., Kulikov V.A., Yakovlev A.G., Yakovlev D.V. 2013. Vozmozhnosti metodov magnitotelluriki v zadachakh rudnoy geofiziki. [Feasability of the magnetotelluric methods in problems of the ore geophysics]. Fizika Zemli. 3: 9–29. (in Russian)

Glevasskiy E.B., Kalyaev G.I. 2000. Tektonika dokembriya Ukrainskogo shchita. [Precambrian tectonics of the Ukrainian shield]. Mineralogicheskiy zhurnal. 22(2): 77–91. (in Russian)

Glevasskiy E.B. 2005. Reshenie nekotorykh problem petrologii i stratigrafii dokembriya Ukrainskogo shchita s pozitsiy plitotektoniki. [Solution of some problems of petrology and stratigraphy of the Ukrainian Shield Precambrian based on the Plate Tectonics]. Mineralogicheskiy zhurnal. 27(2-3): 57–66. (in Russian)

Kirovogradskiy rudnyy rayon. Glubinnoe stroenie. Tektonofizicheskiy analiz. Mestorozhdeniya rudnykh poleznykh iskopaemykh. [Kirovograd ore region. Deep structure. Tectonophysical analysis. The deposits of ore minerals]. V.I. Starostenko, O.B. Gintov (Eds.). 2013. p. 500. (in Russian)

Letnikov F.A. 2003 Sverkhglubinnye flyuidnye sistemy Zemli. [Ultradeep fluid system of the Earth]. Dokl. RAN. 5: 67–75. (in Russian)

Nikolaev I. Yu., Burakhovich T. K., Sheremet E. M. 2013. Obyemnaya geoelektricheskaya model Kirovogradskogo rudnogo rayona tsentralnoy chasti Ukrainskogo shchita. [Bulk geoelectric model of the Kirovograd ore district of the central part of Ukrainian Shield]. Geophyzicheskiy zhurnal. 4: 127-139. (in Russian)

Nikolaev I.Yu., Sheremet E.M., Burakhovich T.K., Krivdik S.G., Kalashnik A.A., Nikolaev Yu.I., Setaya L.D., Agarkova N.G. 2014. Ingulskiy megablok Ukrainskogo shchita (glubinnaya geoelektricheskaya model i poleznye iskopaemye). [Ingul megablock of the Ukrainian Shield (deep geoelectric model and minerals)]. UkrNIMI, Knowledge Press, Donetsk, p. 180. (in Russian)

Nechaev S.V., Semka V.A. 2012. Rudonosnye metasomatity tsentralnoy chasti Ukrainskogo shchita. [Ore-bearing metasomatic rocks of the central part of Ukrainian Shield]. Geokhimiya i rudoobrazovanie. 31: 12-23. (in Russian)

Semka V.O., Ivanov B.N., Ponomarenko O.M. 2008. Petrokhimicheskie osobennosti redkozemelno-uran-torievykh pegmatitov tsentralnoy chasti Ukrainskogo shchita i problema ikh genezisa. [Petrochemical features of rare earth-uranium-thorium-bearing pegmatites of the central part of Ukrainian Shield and the problem of their genesis]. Mineralogicheskiy zhurnal. 1: 94–103. (in Russian)

Sheremet E. M., Krivdik S. G., Burakhovich T. K. 2013. Kriterii poiskov rudy v oblastyakh subduktsii Ukrainskogo shchita. [The criteria for ore prospecting in the subduction areas of the Ukrainian Shield]. Saarbruken, LAP LAMBERT Academic Publishing, p. 418. (in Russian)

Khain V. E., Lomize M. G. 2005. Geotektonika s osnovami geodinamiki. [Geotectonics with the basics of Geodynamics]. p. 560. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.32.61

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2016 T. K. Burakhovich, I. Yu. Nikolaev, E. M. Sheremet, B. I. Shirkov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/