Позднедевонская дельтовая система на востоке Среднего Урала

O. Yu. Melnichuk

Аннотация


Рассмотрены особенности фациального состава и цикличность отложений верхнедевонской кодинской свиты. Установлено, что накопление слагающих её отложений происходило в условиях фронтальной части дельты, продельты и мелководной морской равнины на фоне общей трансгрессии моря.

Ключевые слова


фации; литотипы; слоевые ассоциации; дельта; циклиты; верхний девон; Средний Урал; кодинская свита

Полный текст:

PDF

Литература


Anfimov A.L., Chuvashov B.I. 2005. Litologostratigraficheskaya i biofacialnaya kharakteristika verkhnedevonskikh karbonatnykh i terrigennykh porod r. Iset’ (razrez “Kodinka”) [Lithological, stratigraphical, and biofacial characteristics of the Upper Devonian carbonaceous and terrigenous rocks of the Iset River (cross section Kodinka)]. In Ezhegodnik-2004. IGG, UB RAS, Yekaterinburg, pp. 3–9. (in Russian)

Drushchits V.V. 1974. Paleontologiya bespozvonochnykh [Invertebrata paleontology]. MGU, Moskva, p. 528. (in Rissian)

Eremeev V.V. 1972. Paleogeografiya i mineraloobrazovanie nizhnekarbonovykh uglenosnykh otlozheniy Srednego Urala [Palaeogeography and minerogenesis of the Lower Carboniferous deposits on the Middle Urals]. Nauka, Moskva, p. 224. (in Russian)

Karagodon Yu. N. 1980. Sedimentatsionnaya tsiklichnost [Sedimentary cyclicity]. Nedra, Moskva, p. 242. (in Russian)

Melnichuk О.Yu. 2016. Fatsii prodelty v sostave poznedevonskogo deltovogo konusa (vostok Srednego Urala) [Prodelta facies in the Upper Devonian delta fan (East of Middle Urals). In Problemy mineralogii, petrografii i metallogenii. Nauchnye chteniya pamyati P.N. Chirvinskogo. Perm, PGU, 19:201–206. (in Russian)

Melnichuk О.Yu., Mizens А.G. 2016. Gidrofatsii verkhnedevonskoy kodinskoy svity po paleontologicheskim i geokhimicheskim dannym (vostochnyy sklon Srednego Urala) [Determining of hydrofacies of the Upper Devonian Kodinskaya Suite by paleontological and geochemical indicators (eastern slope of the Middle Urals)]. In Materialy Vserossiyskoy shkoly studentov, aspirantov i molodykh uchenykh po litologii. Yekaterinburg, IGG UrО RAN, pp. 162–165. (in Russian)

Melnichuk О.Yu., Mizens G.А. 2015. Razrez verkhnedevoskoy kodinskoy svity na pravoberezhye r. Iset (vostochnyy sklon Srednego Urala) [Cross section of the Upper Devonian Kodinskaya Suite on the right bank of the Iset River]. In Ezhegodnik-2014. IGG UrО RAN, 162:64–70. (in Russian)

Melnichuk O.Yu., Ryanskaya A.D. 2017. Osobennosti veshchestvennogo sostava argillitov kodinskoy svity (vostochnyy sklon Srednego Urala) [Composition features of Kodinskaya Suite mudstones (east slope of the Middle Urals). Litosfera, 17(3:71-86. (in Russian) doi: 10.24930/1681-9004-2017-3-071-086

Mizens А.G. 2012. Biostratigraficheskoe raschlenenie zhivetsko-famenskikh otlozheniy Srednego i Yuzhnogo Urala po brakhiopodam [Bio stratification of the GivetianFamenian sediments of the Middle and South Urals using brachiopods]. Litosfera, 2:43–54. (in Russian)

Mizens А.G. 2012. Brakhiopody i biostratigrafiya verkhnego devona Srednego i Yuzhnogo Urala [Upper Devonian brachiopods and biostratigraphy of the Middle and Southern Urals]. RIO UB RAS, Yekaterinburg, p. 324. (in Russian)

Mizens G.А. 1997. Verkhnepaleozoyskiy flish Zapadnogo Urala [Upper Paleozoic flysch of the Western Urals]. UrO RAN, Yekaterinburg, p. 230. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.17.1.18

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 O. Yu. Melnichuk

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/