Физико-химические исследования жильных карбонатов Воронцовского золоторудного месторождения

E. I. Soroka, M. E. Pritchin, O. B. Azovskova, M. Yu. Rovnushkin, V. P. Lutoev, I. V. Smoleva

Аннотация


Исследована карбонатная жильная минерализация рудовмещающих пород Воронцовского золоторудного месторождения (Северный Урал), представленная кальцитом и доломитом. Изотопные исследования карбонатов показали тренд облегчения изотопного состава С и О от осадочных известняков к гидротермально измененным породам. Исследования жильных карбонатов методом ЭПР показали, что, судя по сигналам Mn2+ в кальците и доломите, они различаются по ширине линий спектра. Облегченным значениям δ13С соответствуют и наиболее широкие линии спектра вхождения Mn2+ в карбонаты, характерные для высокодефектных структур карбонатов, которые, вероятно, образовались из рудоносного флюида. В изученной выборке карбонатов наблюдаются 3 вида распределения РЗЭ: 1 – с отрицательной Се-аномалией; 2 – с положительной Eu-аномалией; 3 – пологий тренд, характерный для рудоносных метасоматитов. Отрицательная Се-аномалия может указывать на связь с морскими осадками, положительная Eu-аномалия предполагает магматогенный источник флюида.

Ключевые слова


рудоносные брекчии; карбонаты; Воронцовское золоторудное месторождение; физико-химические методы исследования

Полный текст:

PDF

Литература


Barannikov A.G., Azovskova O.B., Rovnushkin M.Yu., Gottman A.A., Smagin I.V. 2016. Rudonosnyy karst mezozoyskogo vozrasta Vorontsovskogo zolotorudnogo mestorozhdeniya, Severnyy Ural. [Ore-bearing Mesozoic carst of the Vorontsovskoe gold deposit, Northern Urals]. Rudy i metally. 2: 84–99. (in Russian)

Votyakov S.L., Maslennikov V.V., Borisov D.R., Krasnobaev A.A. 1996. Marganets - indicator usloviy obrazovaniya karbonatov kolchedannykh medno-tsynkovykh mestorozhdeniy Yuzhnogo Urala (Rossiya) [Manganese as an indicator of carbonate mineralization at the sulfide zinc-copper deposits of the Southern Urals (Russia)]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 38(6): 558569. (in Russian)

Zamyatina D.A., Murzin V.V. 2016. Istochniki veshchestva i flyuida formirovaniy zolotosulfidnogo orudeneniya Auerbakhovskogo volcano-plutonicheskogo poyasa na Severnom Urale [Substance and fluid sources of gold sulfide mineralization of the Auerbakh volcanic-plutonic belt in the Northern Urals]. Litosfera. 1:169-177 (in Russian)

Kolonin G.R. 2006. Fiziko-khimicheskie osobennosti evropiya kak vozmozhnogo indikatora usloviy mineraloobrazovaniya [Physicalchemical Eu features as possible indicator of mineralization]. Doklady RAN, 408(4):508511 (in Russian)

Kolonin G.R., Shironosova G.P. 2012. Vliyanie kislotnosti-shchelochnosti rastvorov na raspredelenie RZE v protsessakh rudoobrozovaniya (termodinamicheskoe modelirovanie) [Influence of acid-alkali fluids to REE differentiation in ore-bearing processes (thermodynamic model)]. Doklady RAN, 443(5): 613-616 (in Russian)

Maidl T.V., Lutoev V. P., Danshchikova I.I., Golovataya O.S. 2017. Ispolzovanie elektronnogo paramagnitnogo rezonansa dlya vyyavleniya priznakov tecktonicheskikh preobrazovaniy v karbonatnykh porodakh nadvigovykh zon (na primere siluriyskoordovikskikh otlozheniy skv. 1-Adakskaya, tsentralnaya chast gryady Chernyshova) [Use of Electron Paramagnetic Resonance to study the features of tectonic transformation in carbonaceous rocks of thrust zones (the example of Silurian-Ordovician sediments of borehole 1-Adakskaya, a central part of the Chernyshov Ridge]. Vestnik Instituta geologii Komi NC, UrO RAN. 2: 29–40. (in Russian)

Murzin V.V., Sazonov V.N., Ronkin Yu.L. 2010. Model formirovaniya Vorontsovskogo zolotorudnogo mestorozhdeniya na Urale (karlinskiy tip): novye dannye i problemy [A formation model of the Vorontsovskoe gold deposit on the Urals (Carline type): new data and problems]. Litosfera. 6:66-73 (in Russian)

Pritchin M.E., Soroka E.I., Moloshag V.P., Zamyatin D.A. 2014. Nakhodki goyatsita v metasomatitakh Safiyanovskogo mednokolchedannogo mestorozhdeniya [Goyaсite occurrences in metasomatites of the Safyanovskoe sulfide copper deposit]. In Sbornik materialov UMSchool-2014. Ekaterinburg, pp. 211-213 (in Russian)

Soroka E.I, Galeev A.A., Leonova L.V., Galakhova O.L. 2012. Fiziko-khimicheskie kharakteristiki karbonatov kak indikatory usloviy ikh obrazovaniya na nekotorykh zolotoproyavleniyakh Pripolyarnogo Urala [Physical-chemical characteristics of carbonates as indicators of their formation conditions at the some gold deposits of the PrePolar Urals]. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 1(154):177-188 (in Russian)

Akagi T., Masuda A. 1998. A simple thermodynamic interpretation of Ce anomaly. Geochem. J., 32: 301-314.

McDonough W.F., Sun S.-s. 1995. The composition of the Earth. Chemical Geology, 120 (34): 223 – 253.

Murzin, V.V., Naumov, E.A., Azovskova, O.B., Varlamov, D.A., Rovnushkin, M.Yu., Pirajno, F. 2016. The Vorontsovskoe Au-Hg-As ore deposit (Northern Urals, Russia): Geological setting, ore mineralogy, geochemistry, geochronology and genetic model, Ore Geology Reviews. 85: 271-298. doi: 10.1016/ j.oregeorev.2016.10.037.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.17.1.41

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 E. I. Soroka, M. E. Pritchin, O. B. Azovskova, M. Yu. Rovnushkin, V. P. Lutoev, I. V. Smoleva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/