Геологическое строение и золотоносность углеродистых отложений района горы Тётечная (Южный Урал)

A. V. Snachev, E. P. Shchulkin

Аннотация


Рассмотрено геологическое строение северной части Восточно-Уральского прогиба. Особое внимание уделено кособродской толще, в пределах которой развиты углеродистые отложения. Установлено, что золото в черносланцевых образованиях района г. Тётечная приурочено к интенсивно дислоцированным, окварцованным и сульфидизированным породам, пронизанным телами порфировых диоритов биргильдинско-томинского комплекса. Бороздовое опробование по серии скважин показало содержание золота до 1,5 г/т, что позволяет надеяться на выявление здесь нового золоторудного объекта.

Ключевые слова


Южный Урал; Восточно-Уральский прогиб; гора Тётечная; углеродистые сланцы; золото

Полный текст:

PDF

Литература


Artyushkova O.V., Mavrinskaya T.M., Suyarkova A.A., Yakupov R.R., Maslov V.A. 2011. Novyye nakhodki fauny v paleozoye Zauralya [New finds of fauna in Paleozoic Zauralye]. Geologicheskiy sbornik. 9:32–35. (in Russian)

Vostroknutov G.A. 1985. Standartizirovannye urovni i bally soderzhaniy elementov v litosfere pri geokhimicheskikh poiskakh rudnykh mestorozhdeniy po pervichnym oreolam [Using standardized levels and scores of elements in the lithosphere for geochemical prospecting of ore deposits by primary halos]. In Geokhimicheskiye metody poiskov i otsenki rudnykh mestorozhdeniy. Nauka, Novosibirsk, pp. 51–56. (in Russian)

Grabezhev A.I., Fershtater G.B., Bea F., Montero M.P. 2013. The U-Pb SHRIMP age of zircons from diorites of the Tomino-Bereznyaki ore field (South Urals, Russia): Evolution of porphyry Cu-epithermal Au-Ag system. Russian Geology and Geophysics. 54(11):13321339. doi: 10.1016/j.rgg.2013.10.007

Grabezhev A.I., Belgorodskiy Ye.A. 1992. Produktivnye granitoidy i metasomatity medno-porfirovykh mestorozhdeniy (na primere Urala) [Productive granitoids and metasomatites of copper-porphyry deposits (on the example of the Urals)]. Nauka, Yekaterinburg, p. 200. (in Russian)

Grabezhev A.I., Ronkin Y.L., Shardakova G.Y., Azovskova O.B., Puchkov V.N., Gerdes A. 2016. Silurian U–Pb zircon age (LA-ICP-MS) of granitoids from the Zelenodol Cu–porphyry deposit, Southern Urals. Doklady Earth Sciences. 466(1):92–95. doi: 10.1134/S1028334X16010219

Petrovskaya N.V. 1973. Samorodnoye zoloto (obshchaya kharakteristika, tipomorfizm, voprosy genezisa) [Native gold (general characteristic, typomorphizm, genesis issues)]. Nauka, Moskva, p. 347. (in Russian)

Saveliyev D.Ye., Snachev A.V., Puchkov V.N., Snachev V.I. 2006. Petrogeokhimicheskiye i geodinamicheskiye osobennosti formirovaniya ordoviksko-rannesiluriyskikh bazaltov vostochnogo sklona Yuzhnogo Urala [Petrogeochemical and geodynamic features of the formation of the Ordovician-Early Silurian basalts of the eastern slope of the Southern Urals]. Geologicheskiy sbornik. 5:85–104. (in Russian)

Sazonov V.N., Grigoryev N.A., Murzin V.V., etc. 1993. Zoloto Urala. Korennye mestorozhdeniya [Gold of the Urals. Primary deposits]. Nauka, Yekaterinburg, p. 210. (in Russian)

Snachev A.V., Kuznetsov N.S., Snachev V.I. 2011. The Chernoe Ozero gold occurrence in carbonaceous deposits of the ophiolite association: The first object of such a type in the southern Urals. Doklady Earth Sciences. 439(1):906908. doi: 10.1134/S1028334X11060249

Snachev V.I., Kuznetsov N.S., Kovalev S.G., Rachev P.I. 1994. Magmatizm i metallogeniya severnoy chasti Vostochno-Uralskoy riftovoy sistemy [Magmatism and metallogeny of the northern part of the East Urals rift system]. Ufimskiy nauchnyy tsentr. Institut geologii. Ufa, p. 25. (in Russian)

Snachev V.I., Mavrinskaya T.M. 1995. Nekotoryye problemy stratigrafii Poletayevskoy ploshchadi [Some problems of Poletaevskaya ore field stratigraphy]. In Yezhegodnik–1994, IG UNTS RAN, Ufa, pp. 33–34. (in Russian)

Snachev V.I., Puchkov V.N., Saveliev D.Ye., Moseychuk V.M., Snachev A.V., Shiyanova A.A., Rykus M.V. 2008. Rudonosnost konglomeratov i uglerodistykh otlozheniy severnoy chasti Mayardakskogo i Yamantauskogo antiklinoriyev [The mineralization of conglomerates and carbonaceous deposits in the northern part of the Maardak and Yamantau Anticlinoria]. In Trudy Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo zapovednika, Ufa, pp. 198–210. (in Russian)

Fershtater G.B. 2013. Paleozoyskiy intruzivnyy magmatizm Srednego i Yuzhnogo Urala [Paleozoic intrusive magmatism of the Middle and Southern Urals]. UrO RAN, Yekaterinburg, p. 365. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.17.1.52

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 A. V. Snachev, E. P. Shchulkin

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/