Nurali Ophiolite Massif (the Southern Urals): Geological, Structural, and Mineralogical Features

D. E. Saveliev, N. N. Ankusheva

Аннотация


An overview of a geological structure of Nurali massif is presented. Compositional data of ultramafic rocks from mantle section and transitional mantle-crust assemblages, and chemistry of accessory and ore-forming Cr spinels are examined. We showed that ultramafic rocks from mantle section (spinel a spinel-plagioclase peridotites, harzburgites, dunites) are the tectonites. They have a strong predominantly optical orientation of rock-forming olivine due to a plastic flow of rocks. We presented different points of view on the mantle-crust assemblage origin, which composed by wehrlites, clinopyroxenites, vebsterites, dunites and melanocratic gneiss-like gabbro, and described two PGE-occurrences in the chromitites of this ophiolite section unit. This paper is based on a guidebook of an International field trip to Nurali massif as a part of conference “Magmatism of the Earth and related deposits of strategic metals” held in 2017 August.

Ключевые слова


ophiolite; ultramafic rocks; Cr spinels; PGE-minerals; Southern Urals; Nurali

Полный текст:

PDF

Литература


Barnes S., Roeder P. 2001. The range of spinel compositions in terrestrial mafic and ultramafic rocks. Journal of Petrology. 42:2279– 2302. doi: 10.1093/petrology/42.12.2279

Carter N.L. 1976. Steady state flow of rocks. Rev. Geophys. and Space Phys. 14:301–360. doi: 10.1029/RG014i003p00301

Cassard D., Nicolas A., Rabinowitch M., Moutte J., Leblanc M., Prinzhoffer A. 1981. Structural Classification of Chromite Pods in Southern New Caledonia. Economic Geology, 76:805– 831. doi: 10.2113/gsecongeo.76.4.805

Chashchukhin I.S., Votyakov S.L., Shchapova Yu.V. 2007. Kristallokhimiya khromshpineli i oksitermobarometriya ultramafitov skladchatykh oblastey [Crystal chemistry of chrome spinel and oxithermobarometry of ultramafites from fold belts]. IGG UB RAS, Ekaterinburg, p. 310. (in Russian)

Denisova E.A. 1990. Stroenie i deformatsionnye struktury ofiolitovykh massivov s lertsolitovym tipom razreza [Building and deformation textures of lherzolite-type ophiolite massifs]. Geotektonika. 2:14–27 (in Russian)

Dmitrenko G.G., Gorelova E.M., Savelieva G.N. 1992. Mineraly platinoidov v khromitakh massiva Nurali (Yuzhnyy Ural) [Platinum group minerals in chromites of the Nurali massif (the Southern Urals)]. Doklady Earth Sci. 324: 403–406. (in Russian)

Fershtater G.B., Bea F. 1996. Geokhimicheskaya tipizatsiya Uralskikh ofiolitov [Geochemical types of the Uralian ophiolites]. Geokhimiya. 3: 195–218. (in Russian)

Grieco G., Diella V., Chaplygina N.L., Savelieva G.N. 2007. Platinum group elements zoning and mineralogy of chromitites from the cumulate sequence of the Nurali massif (Southern Urals, Russia). Ore Geol. Reviews. 30:257– 276. doi: 10.1016/j.oregeorev.2006.03.002

Kovalev S.G., Salikhov D.N. 2000. Poleznye iskopaemye Respubliki Bashkortostan (Khromitovye rudy) [Minerals of the Republic of Bashkortostan (Chromite ore)]. Ekologiya, Ufa, p. 207. (in Russian)

Kovalev S.G., Snachev V.I., Saveliev D.E. 1998. Poloschatye kompleksy giperbazitovykh massivov bashkirskogo Urala [The banded ultramafic complexes of the Bashkir Urals]. Preprint. IG USC RAS, Ufa, p. 24. (in Russian)

Malich K.N., Anikina E.V., Badanina I.Yu., Belousova E.A., Pushkarev E.V., Hiller V.V. 2016. Veshchestvennyy sostav i osmievaya izotopiya pervichnykh i vtorichnykh assotsiatsiy mineralov platinovoy gruppy magnezialnykh khromitov Nuralinskogo lertsolitovogo massiva (Yuzhnyy Ural, Rossiya) [The composition and Os isotopic data of the primary and secondary PGM of Mg chromitites of the Nurali lherzolite massif (South Urals, Russia)]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 58: 3–22. (in Russain)

Moloshag V.P., Smirnov S.V. 1996. Platinoidnaya mineralizatsiya Nuralinskogo giperbazitgabrovogo massiva (Yuzhnyy Ural) [PGE mineralization of the Nurali ultramaficgabbroic massif (the South Urals)]. Zapiski RMO. 1:48–54 (in Russian)

Pertsev A.N., Savelieva G.N. 1997. Rassloennaya dunit-klinopiroksenitovaya seriya v ofiolitakh massiva Nurali, Yuzhnyy Ural [Layered dunite-clinopyroxenite series in ophiolites of the Nurali massif, the South Urals]. Petrologiya. 5: 541–551 (in Russian)

Pertsev A.N., Spadea P., Savelieva G.N., Gaggero L. 1997. Nature of the transition zone in the Nurali ophiolite, southern Urals. Tectonophysics. 276:163–180

Poirier J.-P. 1985. Creep of crystals. Hightemperature deformation processes in metals, ceramics and minerals. London, Cambridge University Press, p. 287

Rudnik G.B. 1965. Petrogenezis ultraosnovnykh porod Nuralinskogo massiva na Yuzhnom Urale [Ultramafic rocks petrogenesis in the Nurali massif, the South Urals]. In Sootnoshenie magmatizma i metamorfizma v genezise ultrabazitov. Nauka, Moskva, pp. 68– 100. (in Russian)

Saveliev D.E., Blinov I.A. 2015. Sindeformatsionnye vydeleniya khrom-shpinelidov v plasticheski deformirovannykh agregatakh olivine (ofiolity Kraka, Yuzhnyy Ural) [Syndeformation chrome spinel exsolutions in the

plastic deformed olivine aggregates (Kraka ophiolite, the Southern Urals)]. Vestrnik Permskogo universiteta. Geologiya. 4: 45–69 (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.29.44

Saveliev D.E., Zaykov V.V., Kotlyarov V.A., Zaykova E.V., Kraynev Yu.D. 2017. Khromshpinelidy i aktsessornaya mineralizatsiya v khromitakh i ultramafitakh Nuralinskogo massiva (Yuzhnyy Ural) [Chromespinelides and accessory mineralization in chromitites and Ultramafites of the Nurali massif, Southern Urals]. Zapiski RMO. 1:59–83. (in Russian)

Saveliev D.E., Snachev V.I., Savelieva E.N., Bazhin E.A. 2008. Geologiya, petrokhimiya i khromitonosnost gabbro-giperbazitovykh massivov Yuzhnogo Urala [Geology, petrogeochemistry and chromite-bearing gabbroultramafic massifs in the South Urals]. DizaynPoligrafServis, Ufa, p. 320. (in Russian)

Savelieva G.N. 1987. Gabbro-ultrabazitovye kompleksy ofiolitov Urala i ikh analogy v sovremennoy okeanicheskoy kore [Gabbroultrabasitic complexes of the Urals ophiolites and their analogues in the present-day oceanic crust]. Nauka. Moskva, p. 230 (in Russian)

Savelieva G.N., Denisova E.A. 1983. Struktura i petrologiya ultraosnovnogo massiva Nurali na Yuzhnom Urale [Structure and petrology of Nurali ultramafic massif in the South Urals]. Geotektonika. 2:42–57 (in Russian)

Smirnov S.V. 1995. Petrologiya verlit-klinopiroksenit-gabbrovoy assotsiatsii Nuralinskogo giperbazitovogo massiva i svyazannoye s nim platinoidnoe orudenenie [Petrology of the wehrlite-clinopyroxenite-gabbro association of the Nurali ultrabasite massif and associated PGE mineralization]. Thesis cand.geol.min.nauk. IGG UB RAS. Ekaterinburg. (in Russian)

Smirnov S.V., Volchenko Yu.A. 1992. Pervaya Nakhodka platinoidnoy mineralizatsii v khromitovykh rudakh Nuralinskogo massiva na Yuzhnom Urale [First finding of PGE mineralization in chromite ores of Nuraly massif in the South Urals]. In Ezhegodnik – 91. IGG UB RAS, Ekaterinburg, pp. 115–117 (in Russian)

Zaccarini F., Pushkarev E.V., Fershtater G.B., Garuti G. 2004. Composition and mineralogy of PGE-rich chromitites in the Nurali lherzolite-gabbro complex. Can. Miner. 42:545– 562. doi: 10.2113/gscanmin.42.2.545

Znamenskiy S.E., Danilenko S.A., Kovalev S.G., Snachev V.I. 1996. Geneticheskie tipy i platinonosnost khromitov Nuralinskogo gabbrogiperbazitovogo massiva (Yuzhnyy Ural) [Genetic types and platinum potential of Nurali gabbro-ultramafic massif chromites (the South Urals)]. In Poznanie, osvoenie i sberezhenie nedr Respubliki Bashkortostan, Ufa, pp. 33–34. (in Russian)


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2018 D. E. Saveliev, N. N. Ankusheva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/