Обобщенный опыт изучения и диагностики конвергентных пород на примере карбонатизированных флюидоэксплозивных ультрамафитов дайкового комплекса Среднего Тимана

I. I. Golubeva, A. S. Shuyskiy, V. N. Filippov, I. N. Burtsev

Аннотация


На Среднем Тимане выделены дайковые флюидоэксплозивные породы с конвергентными свойствами за счет сочетания эксплозивных и метасоматических процессов. Изучение петрографических особенностей пород выявило их эксплозивную природу, а исследование химического состава породообразующих минералов установило источник мантийного материала и парагенетическую связь с карбонатитовым магматизмом. Флюидоэксплозивные породы дайкового комплекса связаны с фенитизацией вмещающей толщи с последующей ее дезинтеграцией и заполнением трещин твердогазовым материалом смешанного мантийно-корового состава. На последнем этапе становления флюидоэксплозивных пород за счет карбонатизации проявляются редкометалльно-редкоземельная и сульфидная минерализации.

Ключевые слова


карбонатиты; дайки; флюид; эксплозия; редкоземельно-редкометалльная минерализация; Средний Тиман

Полный текст:

PDF

Литература


Golubeva I.I. 2003. Magmatogennye flyuidizatno-eksplozivnye obrazovaniya Severa Urala [Magmatic fluid-explosive formations of the North Urals]. Yekaterinburg, UrO RAN, p. 131. (in Russian)

Vakhrusheva N.V., Shiryayev A.Ye., Stepanov A.Ye., Bogdanova A.R. 2011. Petrologiya i khromitnost ultraosnovnogo massiva Ray-Iz. Polyarnyy Ural [Petrology and chromite mineralization of ultrabasic

massive Ray-Iz. Polar Urals]. Yekaterinburg, p. 265. (in Russian)

Golubeva I.I. Burtsev I. I. 2015. Problema tipizatsii shchelochnykh ultramafitov daykovogo kompleksa Srednego Timana [Problem of typing of alkaline ultramafic rock of the Middle Urals dyke complex]. In: Petrografiya magmaticheskikh i metamorficheskikh gornykh porod. Petrozavodsk, pp. 551–554. (in Russian)

Golubeva I.I., Filippov V.N., Burtsev I.N. 2018. Metasomaticheskiye redkozemelnaya i redkometallnaya mineralizatsii v ultramafitakh daykovogo kompleksa na Srednem Timane (Podnyatiye Chetlass) [Metasomatic rare-earth and rare-metal mineralization on the Middle Timan (Chetlass Uplift)]. In: Sovremennyye problemy teoreticheskoy. eksperimentalnoy i prikladnoy mineralogii. Syktyvkar, IG

Komi NTS UrO RAN, p. 278. (in Russian)

Golubeva I.I., Remizov D.N., Burtsev I.N., Filippov V.N., Shuyskiy A. S. 2019. Flyuidoeksplozivnyye ultramafity daykovogo kompleksa Srednego Timana i ikh parageneticheskaya svyaz s karbonatitami [Fluid-explosion ultramafic rocks of the Middle Timan dyke complex and their paragenetic association with carbonatite]. Regionalnaya geologiya i metallogeniya. 80:30–44. (in Russian)

Golubeva I. I., Filippov V.N., Burtsev I. N. 2020. Metasomaticheskiy margantsevyy ilmenit v flyuidoeksplozivnykh shchelochnykh ultramafitakh

Srednego Timana [Metasomatic manganese ilmenite in the fluid-explosive alkaline ultramafic rock of Middle Timan]. In: Sovremennyye problemy teoreticheskoy, eksperimental'noy i prikladnoy mineralogii (Yushkinskiye chteniya – 2020). Syktyvkar, pp. 32–33. (in Russian)

Golubeva I.I., Mokrushin A.V., Filippov V.N., Burtsev I.N. 2020. Khromshpinelidy flyuidoeksplozivnykh dayek Srednego Timana

[Chromespinelides of fluid-explosive dykes of the Middle Timan]. In: Trudy Fersmanovskoy nauchnoy sessii GI KNTS RAN. Apatity, pp. 112 – 115. (in Russian)

Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy federatsii. Masshtab: 1 000 000 (tret'ye pokoleniye). List Q-39. Obyasnitelnaya zapiska [State geological map of Russian Federation. Scale:

000 000 (third issue). Sheet Q-39. Explanation note]. SPb. SPb Kartografiya. VSEGEI. 2015, p. 130. (in Russian)

Dovzhikov N.A., Dovzhikova Ye.G., Smyslov S.A. 1985. Klinopirokseny iz shchelochno-ultraosnovnykh porod daykovogo kompleksa Srednego Timmana [Clinopyroxene from alkaline-ultrabasic dyke complex of the Middle Timan]. Zapiski VMO. 114(5):569–605. (in Russian)

Dovzhikova Ye.G., Bakulina L.P. 2018. Sostav i stroyeniye ksenokristallov i glubinnykh vklyucheniy v pikritakh Chetlasskogo Kamnya [The composition and structure of xenocrystals and depth inclusions in

picrites of the Chetlass Rock]. Izvestiya Komi NC. 2:56-63. (in Russian)

Ivensen Yu.P. 1964. Magmatizm Timana i poluostrova Kanin [Magmatism of Timan and Kanin peninsula]. Nauka, M.-L., p. 126. (in Russian)

Kostyukhin M.I., Stepanenko V.I. 1987. Baykalskiy magmatizm Kanino-Timanskogo regiona [Baikalian magmatism of Kanin-Timan region].

Nauka, Leningrad, p. 232s. (in Russian)

Kovalchuk N.S, Shumilova T.G., Stepanenko V.I. 2013. Redkozemelnaya mineralizatsiya v karbonatitakh kosyuskogo massiva (Sredniy Timan)

[Rare-earth mineralization in carbonitites of Kosyuskiy massive (Middle Urals)]. Zap. RMO. 142(3):109–32. (in Russian)

Lapin A.V., Tolstov A.V., Lisitsin D.V. 2004. Kimberlity i konvergentnye porody [Kimberlites and convergent rocks]. IMGRE, Moskva, p. 224.

(in Russian)

Lesnov F.P. 2007. Redko-zemelnye elementy v ultramafitakh i mafitovykh porodakh i ikh mineralakh [Rare-earth elements in ultramafic and

mafic rocks, and their minerals]. Geo. Novosibirsk, p. 401. (in Russian)

Makeev A.B., Lebedev V.S., Bryanchaninova N.I. 2008. Magmatity Srednego Timana [Magmatites of the Middle Timan]. UrO RAN, Eekaterinburg, p. 348. (in Russian)

Makhlaev L.V., Parmuzin N.M., Golubeva I.I. 2003. Minettovyye diatremy Chetlasskogo Kamnya (Sredniy Timan) v svyazi s problemoy almazonosnosti [Minette diatremes of the Chetlasskiy Rock (Middle Timan)]. In: Problemy prognozirovaniya, poiskov i izucheniya mestorozhdeniy poleznykh iskopayemykh na poroge ХХI veka. Voronezh,

pp. 401–403. (in Russian)

Nedosekova I.L., Udoratina O.V., Vladykin N.V., Pribavkin S.V., 2011. Petrokhimiya i geokhimiya daykovykh ultrabazitov i karbonatitov chetlasskogo kompleksa (Sredniy Timan) [Petrochemistry and

geochemistry of dyke ultrabasic rock and carbonatites of the Chetlasskiy Complex (Middle Timan)]. Yezhegodnik-2010. Trudy IGG UrO RAN.

:22–130. (in Russian)

Plaksenko A.N. 1989. Tipomorfizm aktsessornykh khromshpinelidov ultramafit-mafitovykh magmaticheskikh formatsiy [Typomorphism of accessory chromespinelides of ultramafic and mafic magmatic formations]. VGU. Voronezh, p. 224. (in Russian)

Rass I.T. 1998. Geokhimicheskiye osobennosti karbonatitov – indikator sostava, evolyutsii i differentsiatsii mantiynykh magm [Geochemical

carbonatite features. Indicators of composition, evolution, and differentiation og mantle magma]. Geokhimiya. 2:137–146. (in Russian)

Sablukov S.M. 1990. O petrokhimicheskikh seriyakh kimberlitovykh porod [On petrochemical series of kimberlite rock]. DAN SSSR. 313(4):935–

(in Russian)

Silayev V.I., Golubeva I.I., Khazov A.F. et al. 2010. Tsinkosoderzhashchiye i tsinkistye khromshpinelidy: khimizm i tipomorfnye znacheniye [Zinc-bearing and zinci chromespinelides: chemistry and typomorphic

significance]. Syktyvkarskiy mineralogicheskiy sbornik. 126(36):110-180. (in Russian)

Stepanenko V. I. 2015. Pozdne- i postmagmaticheskiye izmeneniya shchelochnykh pikritov Srednego Timana [Late- and post-magmatic alterations of alkaline picrites from Middle Timan]. Vestnik IG Komi NTS UrO RAN. 247:9-13. (in Russian)

Frolov A.A., Lapin A.V., Tolstov A.V., Zinchuk N.N., Belov S.V., Burmistrov A.A. 2005. Karbonatity i kimberlity (vzaimootnosheniya, minerageniya,

prognoz) [Carbonatites and kimberlites (interaction, minerageny, forcasting)]. NIA-Priroda. Moskva, p. 540. (in Russian)

Sharpenok L.N., Kukharenko Ye.A., Kostin A.Ye. 2018. Endogennye rudonosnye brekchiyevye obrazovaniya. Metodicheskiye rekomendatsii po

vyyavleniyu endogennykh brekchievykh obrazovaniy razlichnykh geneticheskikh tipov i otsenke ikh potentsialnoy rudonosnosti primenitelno k zadacham Gosgeolkart [Endogenic ore-bearing breccia

formations. Methodical recommendations on identification of endogenic breccia formations of different genetic types and assessment of their

mineralization potential related to the problems of the State geological mapping]. VSEGEI. SPb, p. 104. (in Russian)

Chernyy V.G., Smirnov V.G., Chernaya I.P. 1972. Formatsionnyy analiz magmaticheskikh porod Timana [Formatioon analysis of Timan’s rocks].

Materialy po geologii i poleznym iskopayemym severo-vostoka yevropeyskoy chasti SSSR. 7:167-179. (in Russian)

Ahmed Hassan Ahmed , Hassan Mohamed Helmy, Shoji Arai, Masako Yoshikawa. 2008. Magmatic unmixing in spinel from late Precambrian

concentrically-zoned mafic–ultramafic intrusions, Eastern Desert. Egypt Lithos. 104:85–98.

Tischendorf G., Forster H.I., Gottesmenn B., Rider M. 2007. True and brittle micas composition and solid-solution serias. Mineralogical Magazine. 71(3):285-320.

Yang Bai, Ben-Xun Su, Yan Xiao, David Lenaz, Patrick Asamoah, Sahyi Zi Liang, Chen Chen, Sai – Hogny Yang. 2018. Origin of Revers Zoned CrSpinels from the Paleoproterozoic Yanmenguan Mafic-Ultramafic Complex in the North Cina Craton. Minerals. 8(62):1–15.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.20.1.11

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.