Структурно-геоморфологическая зональность Владимирско-Нижегородского региона и ее геоэкологическое значение

I. V. Korobova

Аннотация


Во Владимирско-Нижегородском регионе исследованы цикличность рельефа, неотектонические структуры, геодинамически активные зоны (ГдАЗ) и экзогенные геологические процессы. В рельефе впервые выделено шесть поверхностей выравнивания и рассмотрено строение четырех надпойменных террас. Их анализ позволил выделить в регионе разнотипные по простиранию неотектонические структуры и классифицировать их на три неотектонических района. Границами этих районов являются ГдАЗ, которые рассматриваются как секущие, наложенные и сдвиговые. На основе цикличности рельефообразования рассчитаны суммарные за новейший этап и постадийные амплитуды и скорости деформаций. Характерным является увеличение скоростей поднятий с миоцена поныне. Интенсивное развитие суффозионнокарстовых процессов тяготеет к определенным типам рельефа и зонам нарушений, которые рассматриваются как опасные и геоэкологически значимые для территорий ответственных инженерных объектов.

Ключевые слова


геодинамически активные зоны; неотектоника; террасы; поверхности выравнивания

Полный текст:

PDF

Литература


Aktualizirovannaya Tsentralno-Yevropeyskaya legenda serii k Gosudarstvennoy geologicheskoy karte Rossiyskoy Federatsii masshtaba 1:1000 000». Obyasnitel'naya zapiska i skhemy neogena i kvartera. [Updated Central European legend of the series for the State Geological Map of the Russian Federation at a scale of 1: 1000,000. Explanatory

note and diagrams of the Neogene and the Quarter]. VSEGEI. Moskva. 2014. (in Russian)

Anikeyev A.V. 2017. Provaly i voronki osedaniya v karstovykh rayonakh: mekhanizmy obrazovaniya, prognoz i otsenka riska. [Collapses and sinkholes of karst areas: formation mechanism, forecast and risk

assessment]. RUDN. Moskva, p. 328. (in Russian)

Babak V.I., Nikolayev N.I. 1983. Poyasnitelnaya zapiska k karte geomorfologo-neotektonicheskogo rayonirovaniya Nechernozemnoy zony RSFSR. Masshtab 1:500 000. [Explanatory note to the map of geomorphological-neotectonic zoning of the Nonchernozemye zone of the RSFSR. Scale 1: 500,000]. Moskva, p. 65. (in Russian)

Gantov B.A., Tolmachev V.V. 2004. Deyatelnost Dzerzhinskogo karstovogo statsionara v novykh usloviyakh khozyaystvovaniya [Activity of the

Dzerzhinsky karst station in the new economic conditions]. In: Karstovedeniye XXI vek: Teoreticheskoye i prakticheskoye znacheniye. Perm, pp. 143-147. (in Russian)

Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1: 1 000 000 (novaya seriya). List N-37 (38). Moskva. Obyasnitelnaya

zapiska.[State geological map of the Russian Federation. Scale 1: 1,000,000 (new series). Sheet N-37 (38). Moscow. Explanatory note] VSEGEI. SPb, p. 344. (in Russian)

Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1: 200 000. Ser. Srednevolzhskaya. List O-38-XXXII (Bor) Obyasnitelnaya zapiska. [State geological map of the Russian Federation. Scale 1: 200,000. Ser. Middle Volga. Sheet O-38-XXXII (Bor) Explanatory note].

Moskva, p. 102. (in Russian)

Karta geomorfologo-neotektonicheskogo rayonirovaniya nechernozemnoy zony RSFSR masshtaba 1: 1 500 000 [Map of geomorphological-neotectonic zoning of the non-chernozem zone of the RSFSR on

a scale of 1: 1 500 000]. Ed. V.I. Babak. GUGK SSSR. Moskva. 1984. (in Russian)

Karta poverkhnostey vyravnivaniya i kor vyvetrivaniya SSSR.[ Map of alignment surfaces and weathering crusts of the USSR]. Moskva. 1972.

(in Russian)

Korobova I.V., Grigoryeva S.V., Makeyev V.M. 2013. Strukturno-geodinamicheskiye usloviya — odin iz glavnykh faktorov, opredelyayushchikh bezopasnost territoriy [Structural and geodynamic conditions as one of the main factors determining the safety of territories]. In: Sergeyevskiye chteniya. RUDN. Moskva, 15:255-259. (in Russian)

Makarova N.V., Makeyev V.M., Sukhanova T.V., Miklyayev P.S., Dorozhko A.L., Korobova I.V. 2012. Noveyshaya tektonika i geodinamika Nizhneokskogo regiona [The latest tectonics and geodynamics of the Nizhneokskiy region]. Vestn. Mosk. univ. Ser. 4. Geologiya. 4:3–11. (in Russian)

Makarova N.V., Balashova T.A., Sukhanova T.V. 1998. O roli suffozii v obrazovanii prosadochnykh form v Nizhneokskom rayone [On the role of suffusion in the formation of subsidence forms in the Nizhneokskiy region]. Vestn. Mosk. univ. Ser. 4. Geologiya. 2:60–65. (in Russian)

Makeyev V.M. 2015. Strukturno-geodinamicheskiye usloviya ustoychivosti territoriy osobo opasnykh i tekhnicheski slozhnykh obyektov [Structural and geodynamic conditions of stability of areas with especially dangerous and technically complex objects]. Diss. Dr. geol.-min.nauk. (in Russian)

Makeyev V.M., Grigoryeva S.V, Pikulik Ye.A. 2019. Neotektonicheskoye rayonirovaniye trassy gazoprovoda Pochinki-Gryazovets Moskovsko-Nizhegorodskogo regiona [Neotectonic Zonation of the Pochinki-Gryazovets Gas Pipeline in the Moscow-Nizhegorod Region]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 18(3):213-221. (in Russian)

doi: 10.17072/psu.geol.18.3.213

Makarov V.I. 2003. Noveyshaya tektonika i relyef Vostochno-Yevropeyskoy platformy (obshchiye i chastnyye voprosy). Glubinnoye stroyeniye i sovremennyye geodinamicheskiye protsessy v litosfere

Vostochno-Yevropeyskoy platformy. [The latest tectonics and relief of the East European platform (general and specific issues). Deep structure and

modern geodynamic processes in the lithosphere of the East European platform]. UrO RAN. Yekaterinburg, pp. 145-245. (in Russian)

Nesmeyanov S.A. 1971. Kolichestvennaya otsenka noveyshikh dvizheniy i neostrukturnoye rayonirovaniye gornoy oblasti [ Quantitative assessment of the latest movements and neostructural zoning of the mountainous region]. Nedra. Moskva, p. 144. (in Russian)

Obshchaya stratigraficheskaya shkala. Sostoyaniye i perspektivy obustroystva. [General stratigraphic scale. Conditions and prospects of construction] Geol. Inst. RAN. Moskva. 2013. (in Russian)

Beau B. Whitney, James V. Hengesh. 2015. Geomorphological evidence for late Quaternary tectonic deformation of the Cape Region, coastal west central Australia. Geomorphology. 241:160–174.

https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChar t2020-03.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.20.1.63

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2021 I. V. Korobova

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/