Перспективы поисков неантиклинальных ловушек углеводородов в терригенных отложениях девона на территории северных районов Волго-Урала

N. E. Sosnin, V. M. Popov, S. V. Makarova, N. S. Goryushkina, L. A. Peretyagina

Аннотация


Северные районы Волго-Уральской нефтегазоносной провинции еще не исчерпали возможностей получения прироста запасов нефти и газа за счет структурных залежей, тем не менее назрела необходимость поисков неантиклинальных ловушек. Весьма перспективными на обнаружение здесь ловушек углеводородов неантиклинального типа являются девонские терригенные отложения. Проведена типизация неантиклинальных ловушек, развитых в пределах нефтеперспективных земель изучаемой территории. В соответствии с проведенной типизацией на основе геолого-геофизических критериев выделены шесть зон распространения неантиклинальных ловушек, перспективных на обнаружение промышленных скоплений углеводородов.


Ключевые слова


фация; неантиклинальные ловушки; нефть; газ; углеводороды; залежь

Полный текст:

PDF

Литература


Baydova I.K. 1972. Perspektivy poiskov litologicheski ekranirovannykh zalezhey nefti na sklonakh Tatarskogo cvoda [Perspectives of the search for lithologically shielded oil deposits on the slopes of the Tatarskiy Arch]. Geologiya nefti i gaza, 2:18–25. (in Russian)

Balashova M.M., Atlasman Yu.E., Denisov A.I. et al. 1978. Razrabotka metodiki poiskov neantiklinalnykh lovushek nefti i gasa v severnykh rayonakh Uralo-Povolzhya [Development of a method for searching for non-anticline oil and gas traps in the northern regions of the Ural-Volga region]. Perm, KOVNIGNI, p. 177. (in Russian)

Balashova M.M., Salay A.P. 1971. Vliyanie litologicheskogo faktora na razmeshchenie neftyanykh zalezhey v terrigennoy tolshche devona Prikamya [Influence of the lithological factor on the location of oil deposits in the terrigenous formation of the Devonian of the Kama region]. In: Trudy VNIGNI (Kamskoe otdelenie). Perm. knizh. izd., Perm, 117:57–64. (in Russian)

Gassanova I.G. 1975. Paleogeograficheskie i paleostrukturnye predposylki poiskov neantiklinalnykh lovushek nefti v pashiyskikh i kynovskikh otlozheniyakh Uralo-Povolzhya [Paleogeographic and paleostructural prerequisites for the search for non-anticline oil traps in the Pashian and Kynovian deposits of the Ural-Volga region]. In: Litologicheskie i strukturno-litologicheskie lovushki nefti i gasa: Trudy VNIGNI. Moskva, 173:68–92. (in Russian)

Gostintsev K.K., Grossgeym V.A. 1969. Stratigraficheskie i litologicheskie zalezhi nefti i gaza [Stratigraphic and lithologic deposits of oil and gas]. Leningrad, Nedra, p. 352. (in Russian)

Guseynov A.A., Kaleda G.A., Samvelov R.G. et al. 1978. Litologicheskie i kombinirovannye lovushki nefti i gasa [Lithological, stratigraphic and combined oil and gas traps]. Moskva, Nedra, p. 275. (in Russian)

Kaleda G.A., Shik N.S. 1975. Tektonicheskie zakonomernosti razmeshcheniya i neftegasonosnost barov [Tectonic patterns of placement and oil and gas content of bars]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 5:103–116. (in Russian)

Mikhaylova N.A. 1977. Zony vyklinivaniya i nestrukturnye lovushki [Wedging zones and non-structural traps]. Moskva, Nauka, p. 92. (in Russian)

Mikhaylova N.A. 1968. Paleogeografiya srednego i verkhnego devona Kirovskoy i Permskoy oblastey i Udmurtskoy ASSR [Paleogeography of the Middle and Upper Devonian of the Kirov and Perm regions, and the Udmurt ASSR]. Moskva, Nauka, p. 111. (in Russian)

Oknova N.S., Trushkova L.Ya., Zharkov A.M. et al. 1999. Problema poiskov zalezhey nefti i gaza v neantiklinalnykh lovushkakh na rubezhe vekov [The problem of searching for oil and gas deposits in non-anticline traps at the turn of the century]. In: Neftegazovaya geologiya na rubezhe vekov: Sankt-Peterburg, 1:207-216. (in Russian)

Stashkova E.K., Frik M.G., Araslanova R.M., Bagaev A.N. 2015. Terrigennyy devon Permskogo kraya [Terrigenous Devonian of Perm Krai]. Perm, KamNIIKIGS, p. 140. (in Russian)

Shik N.S. 1983. Geneticheskie tipy peschanykh otlozeniy i neantiklinalnye lovushki v devonskom neftenosnom komplekse severnykh rayonov Uralo-Povolzhya [Genetic types of sand deposits and non-anticline traps in the Devonian oil-bearing complex in the Northern regions of the Ural-Volga region]. Diss. Kand of Sci., Moskva, p. 201. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.20.4.369

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2022 N. E. Sosnin, V. M. Popov, S. V. Makarova, N. S. Goryushkina, L. A. Peretyagina

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/