Пузыристые лавы алмазопродуктивного Толбачинского трещинного извержения 2012–2013 гг. (ТТИ-50, Камчаткa)

V. I. Silaev, L. P. Anikin, G. A. Karpov, D. N. Remizov, A. S. Myandin, V. N. Filippov, A. F. Khazov, V. P. Lyutoev, D. V. Kiseleva

Аннотация


Обобщены результаты комплексных петрологических, геохимических и минералогических исследований эффузивных вулканитов алмазопродуктивного Толбачинского Трещинного извержения 2012–2013 гг. (ТТИ-50). Сделан вывод о двухфазности извержения, начавшегося эрупцией трахиандезибазальтов, кратковременно сменившихся трахибазальтами. В сравнении с лавами других Толбачинских извержений (БTТИ) исследованные вулканиты характеризуются большей щелочностью, высокой калиевостью (до шошонитов), но меньшей магнезиальностью. По геохимическим свойствам они соответствуют рифтогенным магматитам, образовавшимся за счет глубинно-мантийного очага магмы пикритового состава. Исследованные вулканиты характеризуются широко варьирующейся везикулярностью вплоть до пузыристых лав, на 80–90 % состоят из вулканического стекла, степень раскристаллизации которого колеблется от максимальной в эффузивных трахиандезибазальтах до минимальной в бомбе трахиандезибазальта. По степени окисленности железа в стеклофазе вулканиты отвечают продуктам наземных извержений в островодужной или континентально-рифтовой геодинамической обстановке. Среди микролитов преобладают оливин состава Fo56–84, плагиоклазы состава An87±9 Ab9±10 Ort4±2 и шпинелидные твердые растворы на основе магнетита, магноферрита, ульвита и купрошпинели. Индивиды распада в фазово-гетерогенных зернах магнетита представлены гемоильменитом и ильменитом. В качестве акцессорных минералов-микролитов установлены джирит-спионкопит состава Cu1.7S–Cu1.32S, самородное железо состава Fe75Sn4(Cu,Mn,Cr) и самородная медь состава Cu7–10(Sn0.9–1.8Fe0.1–0.2)1–2.


Ключевые слова


Толбачинское трещинное извержение; эффузивы; петро-минералого-геохимические свойства

Полный текст:

PDF

Литература


Belousov A.B., Belousova M.G. 2014. Goryachie lavovye peschery vulkana Tolbathik i ikh neobichnye mineralnye obrazovaniya [Hot lavas caves of Tolbachik volcano and their unusual mineral compounds]. Vestnik DVO RAN. 5:148–150. (in Russian)

Bolshoe treshchinnnoe Tolbachinskoe izverzhenie (1975–1976 гг., Каmchatka) [Large Tolbachik fissure eruption (1975-1976 Kamchatka)]. Nauka, Moskva, 1984, p 637. (in Russian)

Volynets A.O., Melnikov D.V., Griboedova I.G. 2017. Veschestvennyy sostav vulkanicheskikh porod Тоlbachinskogo treshchinnogo izverzheniya 2012–2013 gg [Substantial composition of volcanic rock of the Tolbachik fissure eruption 2012-2013]. In: Тоlbachinskoe treshchinnoe izverzhenie 2012–2013 gg. (ТТI-50). SO RAN, Novosibirsk, pp. 175–216. (in Russian)

Volynets A.O., Melnikov D.V., Yakushev A.I. 2013. Pervye dannye o sostave produktov Treshchinnogo Tolbachinskogo izverzheniya im. 50-letiya IViS (Kamchatka) [The first data on the composition of the products of the fissure Tolbachik eruption named after 50th anniversary of IV&S (Kamchatka)]. Doklady AN. 452(3):303–307. (in Russian)

Gordeev E.L., Karpov G.A., Anikin L.P., Krivovichev S.V., Filatov S.K., Antonov A.V., Ovsyannikov A.A. 2014. Almazy v lavakh Treshchinnogo Tolbachinskogo izverzheniya na Kamchatke [Diamonds in the lavas of the Fissure Tolbachik eruption in Kamchatka]. Doklady AN. 454(2):204–206. (in Russian)

Gordeev E.L., Silaev V.I., Karpov G.A., Anikin L.P., Vasiliev E.A., Sukharev A.E. 2019. Ob istorii otkrytiya i prirode almazov v vulkanicheskikh porodakh Kamchatki [On the history of the discovery and nature of diamonds in volcanic rocks of Kamchatka]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 18(4):307–331. (in Russian)

doi:10.17072/psu.geol.18.4.307

Dobrezov N.L. 2018. Тоkbachik – geokhimcheskiy fenomen [Tolbachik as a geochemical phenomenon]. Nauka iz pervykh ruk. 2/3 (78):52–57. (in Russian)

Karpov G.A., Anikin L.P., Flerov G.B., Chubarov V.M., Dunin-Barkovsky R.L. 2014. Mineralogo-petrograficheskiye osobennosti almazosoderzhashchikh produktov Treshchinnogo Tolbachinskogo Izverzheniya 2012–2013 gg. [Mineralogical and petrographic features of diamond-bearing products of the Fissure Tolbachik Eruption of 2012–2013]. In: Volcanism and related processes. Petropavlovsk-Kamchatsky, pp. 283–288. (in Russian)

Коstitsyn Yu.А. 2007. Vzaimosvyaz mezhdu khimicheskoy i izotopnoy (Sr, Nd, Hf, Pb) geterogennosty mantii [Relationship between chemical and isotopic (Sr, Nd, Hf, Pb) mantle heterogeneity]. Geokhimiya. 12:1267–1291. (in Russian)

Lyutoev V.P., Lysyuk A.Yu., Litvinenko Yu.S., Zakharkina L.V. 2017. Mossbauerovskaya, EPR i IK spektroskopiya vulkanicheskikh peplov Kamchatki [Mössbauer, EPR and IR spectroscopy of Kamchatka volcanic ash]. In: Mineralogiya tekhnogeneza. 18:109–137. (in Russian)

Lyutoev V.P., Potapov S.S., Isaenko S.I., Lysyuk A.Yu., Simakova Yu.S., Samotolkova M.F. 2013. Mineralnoye veshchestvo meteorita Chelyabinsk: IK-pogloshcheniye, kombinatsionnoye rasseyaniye i mossbauerovskaya spektroskopiya 57Fe [Mineral matter of the Chelyabinsk meteorite: IR absorption, Raman scattering and Mössbauer spectroscopy of 57Fe]. Bulletin of the Institute of Geology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch. 7:2–9. (in Russian)

Myandin A.S., Tarasov K.V. 2017. Statisticheskaya kharakteristika puzyristosti lav Treshchinnogo Tolbachinskogo izverzheniya (TTI-50) 2012–2013 gg. na Kamchatke [Statistical characteristics of lava bubbles from the Fissure Tolbachik eruption (TFE-50) 2012–2013 in Kamchatka]. Vestnik IG Komi SC. 3:35–38. (in Russian)

Pearse J.A., Norry M.Y. 1979. Petrogenetic implication of Ti, Zr, Y and Nb variation volkanics rocks. Contrib. Mineral. Petrol. 69:33–47.

Peccerillo A., Taylor S.R. 1976. Geochemystry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from the Kastamonu area Northern Tuken. Contrib Mineral. Petrol. 58:63–81.

Perepelov A.B., Puzankov L.Yu., Ivanov A.V., Filosofova T.M. 2006. Bazanity gory Khukhch – pervye mineralogo-geokhimicheskiye dannye po neogenovomu K-Na-shchelochnomu magmatizmu Zapadnoy Kamchatki [Basanites of Mount Khukhch – the first mineralogical and geochemical data on the Neogene K-Na-alkaline magmatism of Western Kamchatka]. Doklady AN. 409:765–768. (in Russian)

Portnyagin M., Duggen S., Hauff F., Mironov N., Bindeman I., Thirwall M., Hoernle K. 2015. Geochemistry of the late Holocene rocks from the Tolbachik volcanic field, Kamchatka: Quantitative modeling of subductions-related open magmatic systems. J. Volcanology and Geother-mal Research. 307:133–155.

Silaev V.I., Karpov G.A., Anikin L.P., Vasiliev E.A., Vergasova L.P., Smoleva I.V. 2019. Mineralno-fazovyy paragenezis v eksplozivnykh produktakh sovremennykh izverzheniy vulkanov Kamchatki i Kuril. Chast' 1. Almazy, uglerodnyye fazy, kondensirovannye organoidy [Mineral-phase paragenesis in explosive products of recent eruptions of the volcanoes of Kamchatka and the Kuriles. Part 1. Diamonds, carbon phases, condensed organelles]. Vulkanologiya i seysmologiya. 5:54–67. (in Russian)

Silaev V.I., Karpov G.A., Anikin L.P., Filippov V.N., Smoleva I.V., Makeev A.B., Shanina S.N., Vergasova L.P., Kiseleva D .V., Soloshenko N.G., Cherednichenko N.V., Khazov A.F., Tarasov K.V. 2022. Petro-mineralogo-geokhimicheskiye svoystva peplov vershinnykh izverzheniy vulkana Klyuchevskogo 2020–2021 gg, predshestvuyushchikh pobochnomu izverzheniyu proryva Gorshkova [Petro-mineralogical-geochemical properties of ashes from the summit eruptions of the Klyuchevskoy volcano in 2020–2021, preceding the side eruption of the Gorshkov gap]. Vulkanologiya i seysmologiya. 2:3–27. (in Russian)

Silaev V.I., Karpov G.A., Rakin V.I., Anikin L.P., Vasiliev E.A., Filippov V.N., Petrovsky V.A. 2015. Almazy v produktakh Treshchinnogo Tolbachinskogo izverzhaniya 2012–2013, Kamchatka [Diamonds in products of the Fissure Tolbachik eruption 2012–2013, Kamchatka]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 1:6–27. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.26.6

Silaev V.I., Tchaikovsky I.I., Kharitonov T.V., Filippov V.N., Khazov A.F. 2009. K probleme atipichnykh i netraditsionnykh mineralov-sputnikov almaza (na primere Urala) [On the problem of atypical and nontraditional minerals-satellites of diamond (on example of the Urals)]. Syktyvkar, p. 65. (in Russian)

Tarasov K.V., Nazarova K.V. 2018. Veschestvennyy sostav lavopeshchernykh mineralizatsiy, obrazovavshchikhsya v khode Tolbachinskogo treshchinnogo izverzheniya 2012–2013 gg. [Substantial composition lava-cave mineralizations formed during the Tolbachik fissure eruption 2012-2013]. In: Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severouralskogo segmenta. Proc. 27 nauch. konf. Instituta geologii Komi NC UrO RAN. Syktivkar. pp. 215–218. (in Russian)

Hedg K.E. Gorshkov G.S. 1977. Izotopnyy sostav strontsiya vulkanicheskikh porod [Isotopic composition of strontium of volcanic rocks]. DAN SSSR. 233(6):1200–1203. (in Russian)

Khubunaya S.A., Eremina T.S., Sobolev A.V. 2016. Formatsionnaya prinadlezhnost kaliyevykh trakhiandezibazaltov pobochnogo izverzheniya 2012–2013 gg. vulkana Ploskiy Tolbachik po geokhimicheskim priznakam [Formation appurtenance of potassic trachyandesite basalts from a side 2012–2013 Ploskiy Tolbachik volcano eruption by geochemical features]. Vulkanologiya and seysmologiya. 1:1–19. (in Russian)

Erlikh E.N. 1979. Sovremennaya struktura i chetvertichnyy vulkanizm zapadnoy chasti Тikhookeanskogo koltsa [Modern structure and Quaternary volcanism of western part of the Pacific Ring]. Nauka. Moskva, p. 249. (in Russian)

Churikova T.G., Gordeychik B.N., Iwamori H., Nakamura H., Ishizuka O., Nishizawa T., Haraguchi, Miyazaki T., Vaglarov B.S. 2015. Petrological and geochemical evolution of the Tolbachik volcanic massif, Kamchatka, Russia. J. Volcan. and Geotherm. Res. 307:156–181.

Grandjean F., Long J. G., Hautot D., Whithey D. L. 1998. A Mossbauer spectral study of the Ji-lin meteorite. Hyperfine Interaction. 116:105–115.

Dyar M. D. 1985. A review of Mossbauer data on inorganic glasses: the effects of composition on iron valency and coordination. Amer. Mineral. 70:304–316.

Dyar M. D., Agresti D., Schaefer M. W. , Grant C. A., Sklute E. C. 2006. Mossbauer Spectroscopy of Earth and Planetary Materials. Annual Rev. Earth and Planetary Sci. 34:83–125.

Dyar M. D., Sklute E. C., Menzies O. N., Bland P. A., Lindsley D., Glotch T., Lane M. D., Schaefer M. W., Wopenka B., Klima R., Bishop J. L., Hiroi T., Pieters C., Sunshine J. 2009. Spectroscopic characteristics of synthetic olivine: An integrated multi-wavelength and multi-technique approach. Amer. Mineral. 94:883–898.

Finnerty A. A., Boyd F. R. 1978. Pressure-dependent solubility of calcium in forsterite co-existing with diopside and enstatite. Carnegie Institute Annual Report Dir. Geophys. Lab. 1977–1978. Washington. pp. 713–717.

Hоllocher K., Robinson P., Walsh E., Roberts D. 2012. Geochemistry of amphibolite-facies volcanics and gabbros of the Store Nape in extensions west and southwest of Trondheim, western Gneiss Region Norway: a key to correlations and paleotectonic settings. Amer. J. Science. 312(4):357–416.

Ionov D. A. 2010. Petrology of mantle wedge lithosphere: new data on supra-subduction zone peridotite xenoliths from the andesitic Avacha Volcano, Kamchatka. J. Petrol. 51(1–2):327–361.

Nikolaev G. S., Borisov A. A., Ariskin A. A. 1996. Calculation of the ferric-ferrous ratio in magmatic melts: Testing and additional calibration of empirical equations for various magmatic series. Geochemistry International. 34(8):713–722.

Sharygin V.V., Kamenetsky V.S., Zhitova L.M., Belousov A.B., Aberstein A. 2018. Copper-Containing Magnesioferrite in Vesicular Trachyandesite in Lava Tube from the 2012–2013 Eruption of the Tolbachik Volcano, Kam-chaka, Russia. Minerals. 8(11):514.

Simakin A., Salova T., Devyatova V., Zelensky M. 2015. Reduced carbonic fluid and possible nature of high-K magmas. J. Vulcan. and Geotherm. Res. 307:210–221.

Zelenski M., Malik N., Taran Yu. 2014. Emissions of trace elements during the 2012–2013 effusive eruption of Tolbachik volcano, Kamchatka: enrichment factors, portion coefficients and aerosol contribution. J. Vulcan. And Geotherm. Res. 285:36–149.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.21.3.193

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2022 V. I. Silaev, L. P. Anikin, G. A. Karpov, D. N. Remizov, A. S. Myandin, V. N. Filippov, A. F. Khazov, V. P. Lutoev, D. V. Kiseleva

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/