Особенности эволюции химического состава фосфатов как отражение многофазного становления щелочно-карбонатитовой флюидо-эксплозивной системы Среднего Тимана

I. I. Golubeva, V. N. Filippov, A. S. Shuyskiy, I. N. Burtsev

Аннотация


В щелочно-карбонатитовую флюидо-эксплозивную систему на Среднем Тимане входят карбонатиты, карбонатизированные флюидо-экспозивные дайки и фенитизированные терригено-карбонатные породы рифея. Во всех породах кристаллизуются фосфаты, представленные монацитом и апатитом. Химический состав минералов свидетельствует о многофазности становления данной системы и едином источнике флюидов, участвовавших в ее формировании.

Ключевые слова


монацит; апатит; флюидо-эксплозивная система; Средний Тиман

Полный текст:

PDF

Литература


Golubeva I.I., Ledentsov V.A. Burtsev I.N. 2022. Evolyutsiya izotopii ugleroda i kisloroda karbonatito-shchelochnoy flyuido-eksplozivnoy struktury (Sredniy Timan) [Evolution of izotops of carbon and oxygen of carbonatite-alkaline fluid-explosive structure (Middle Timan)]. Sovremennyye napravleniya razvitiya geokhimii. 1:138–142. (in Russian)

Golubeva I.I., Shuyskiy A.A., Filippov V.N., Burtsev I.N. 2021. Obobshchennyy opyt izucheniya i diagnostiki konvergentnykh porod na primere karbonatizirovannykh flyuidoekslozivnykh ultramafitov daykovogo kompleksa srednego Timana [Study and diagnostics of convergent rocks on the example of carbonated fluid-explosive ultramaphic dyke complex (Middle Timan)]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 20(1):11–23. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol. 20.1.11

Golubeva I.I., Mokrushin A.V., Filippov V.N., Burtsev I.N. 2020. Khromshpinelidy flyuidoeksplozivnykh dayek Srednego Timana Chromespinelides of fluid-explosive dykes of the Middle Timan]. Trudy Fersmanovskoy nauchnoy sessii GI KNTS RAN. 17:117–127. (in Russian)

Golubeva I.I., Remizov D.N., Burtsev I.N., Filippov V.N., Shuyskiy A.S. 2019. Flyuidoeksplozivnyye ultramafity daykovogo kompleksa Srednego Timana i ikh parageneticheskaya svyaz s karbonatitami [Fluid-explosive ultra-mafic rocks of dyke complex of Middle Timan and their paragenetic relationship to carbonatites]. Regionalnaya geologiya i metallogeniya. 80:30–44. (in Russian)

Golubeva I.I., Filippov V.N., Burtsev I.N. 2018. Metasomaticheskaya redkozemelnaya i redkometallnaya mineralizatsii v ultramafitakh daykovogo kompleksa na Srednem Timane (podnyatiye Chetlas) [Metasomatic rare-earth and rare-metal mineralization in ultra-mafic rocks of dyke complex on the Middle Timan (Chetlas Uplift)]. Sovremennyye problemy teoreticheskoy, eksperimentalnoy i prikladnoy mineralogii (Yushkinskiye chteniya – 2018). Syktyvkar, Geoprint, pp. 30–31. (in Russian)

Ivensen Yu.P. 1964. Magmatizm Timana i poluostrova Kanin [Magmatism of Timan and Kanin Peninsula]. Nauka. Moskva-Leningrad, p. 126. (in Russian)

Kovalchuk N.S., Shumilova T.G., Kozyreva I.V. 2011. Morfologiya i osobennosti khimicheskogo sostava monatsita v karbonatitakh kosyuskogo massiva (sredniy Timan) [Morphology and features of chemical composition of monocyte in the Kosyu carbonatite massive]. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra UrO RAN. 1(5):49–53 (in Russian)

Kostyukhin M.I., Stepanenko V.I. Baykalskiy magmatizm Kanino-Timanskogo regiona [Baikal magmatism of Kanin-Timan region]. Nauka, Leningrad, p. 232. (in Russian)

Makeyev A.B. Lebedev V.A. Bryanchaninova N.I. 2008. Magmatity Srednego Timana [Magmatites of the Middle Timan]. Yekaterinburg, UrO RAN, p. 348. (in Russian)

Nedosekova I.L., Vladykin N.V., Udoratina O.V., Ronkin Yu.L. 2013. Karbonatity chetlasskogo kompleksa (Sredniy Timan): geokhimicheskiye i izotopnyye dannyye [Carbonatites of Chetlas complex (Middle Timan): Geochemical and isotope data]. YEZHEGODNIK-2012, Tr. IGG UrO RAN. 160:150–158. (in Russian)

Nedosekova I.L., Udoratina O.V., Vladykin N.V., Pribavkin S.V, Gulyayeva T.Ya. 2011. Petrokhimiya i geokhimiya daykovykh ultrabazitov i karbonatitov Chetlasskogo kompleksa (Sredniy Timan) [Petrochemistry and geochemistry of ultrabasic dykes and carbonatites of Chetlas complex (Middle Timan)]. YEZHEGODNIK-2010, Tr. IGG UrO RAN. 158:122–130. (in Russian)

Shumilova T.G., Kovalchuk N.S., Mingalev A.N., Divayev N.K. 2012. Izotopnyy sostav ugleroda i kisloroda karbonatov Kosyuskogo massiva (Sredniy Timan) [Isotope composition of carbon and oxygen from carbonatites of the Kosyu massive (Middle Timan)]. Vestnik Komi NTS UrO RAN. 4:9–13. (in Russian)

Stepanenko V.I. 1979. Osobennosti geologicheskogo stroyeniya i sostava karbonatitovogo kompleksa Srednego Timana [Features of geological structure and composition of the Middle Timan carbonatite complex]. Magmaticheskiye formatsii Evropeyskogo Severo-Vostoka. SSSR. Trudy IG Komi filiala AN SSSR. 29:52–60. (in Russian)

Plyakin A.M., Belyayev V.V. 2005. Tvyordye poleznyye iskopayemye Timana [Solid mineralization of the Timan]. UGTU, Ukhta, p. 92. (in Russian)

Udoratina O.V., Viryus A., Kozyreva I.V., Shvetsova I.V., Kapitanova V.A. 2013. Monatsit gidrotermalno-metasomaticheskikh porod [Novobobrovskoye rudnoye pole, Sredniy Timan) [Monazite of hydrothermal-metasomatic rock (Novobobrovskoe ore field, Middle Timan)]. In: Sovremennyye problemy teoreticheskoy, eksperimentalnoy i prikladnoy mineralogii. Syktyvkar. IG Komi NTS UrO RAN, pp. 275–277. (in Russian)

Varlamov D.A., Udoratina O.V., Burakov N.N. 2017. Unusual monazites and Сe segregation process during alkaline metasomatosis of acid substrates (Kosyu ore field, Middle Timan). Magmatism of the Earth and related strategic metal deposits. XXXIII International conference. Abstract. Miass, pp. 292–295
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.22.3.201

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2023 I. I. Golubeva, V. N. Filippov, A. S. Shuyskiy, I. N. Burtsev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/