Минерагения четвертичных отложений территории Витебской области

A. N. Galkin, A. V. Matveev

Аннотация


Рассмотрено минерагеническое районирование четвертичных отложений территории Витебской области, осуществленное на основе обобщения различной геологической информации с использованием картографического моделирования. Выделены минерагенические области и районы. Оценен их минерагенический потенциал.

Полный текст:

PDF

Литература


Berezovsky N.I., Kurzo B.V., Slysh V.M. 2011. Torfyanye i sapropelevye mestorozhdeniya [Peat and sapropel deposits.]. Minsk, BNTU, p. 49. (in Russian)

Galkin A.N., Matveev A.V. 2023. Tipizatsiya geologicheskikh razrezov chetvertichnykh otlozheniy territorii Vitebskoy oblasti [Typification of geological sections of Quaternary deposits in the Vitebsk region]. Vestnik Voronezhskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya: Geologiya, 3:57–66. doi: 10.17308/geology/1609-0691/ 2023/3/ 57–66 (in Russian)

Karabanov A.K., Demidova S.V., Rylova T.B. 2011. Mineragenicheskiye osobennosti chetver tichnykh otlozheniy Belarusi [Mineragenic features of Quaternary deposits of Belarus]. In: V Universitetskiye geologicheskiye chteniya. Minsk, BSU, pp. 9–11. (in Russian)

Kurzo B.V., Gaidukevich O.M., Klyauze I.V., Zdanovich P.A. 2012. Osobennosti formirovaniya veshchestvennogo sostava sapropelya organiceskogo tipa v ozerakh razlichnykh regionov Belarusi [Features of

the formation of the material composition of organic type sapropel in lakes of various regions of Belarus]. Prirodopolzovaniye. 21:183–191. (in Russian)

Poleznyye iskopayemyye Belarusi: k 75-letiyu BelNIGRI [Mineral resources of Belarus: to the 75th anniversary of the Belarusian Scientific Research Geological Prospecting Institute]. Ed. P.Z. Khomich et al. 2002. Minsk, Adukatsyya í vykhavanne, p. 528. (in Russian)

Fizicheskaya geografiya Vitebskoy oblasti [Physical geography of the Vitebsk region]. Ed. A.N. Galkin. 2021. Vitebsk, VSU named after P.M. Masherov, p. 235. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.23.2.101

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.