Структурные и петрографические особенности ультрамафитов на участке «месторождение №33» в восточной части массива Средний Крака (Южный Урал)

D. E. Saveliev, D. A. Kozhevnikov

Аннотация


Приведены результаты структурного изучения хромитоносных ультрамафитов с использованием методов петрографии и рентгеновской томографии. Показано, что образование рудных концентраций хромита обусловлено твердофазным (реоморфическим) перераспределением мантийного вещества при вязко-пластическом течении. На примере тонких прожилков в перидотитах исследованы структуры, возникающие на начальной стадии образования дунита. Показано, что новые зерна хромшпинелидов в дуните образовались при деформационно-индуцированной сегрегации хрома из зерен оливина. Сначала возникли ультрамелкие частицы хромшпинелидов и их нитевидные сегрегации вдоль границ деформированного оливина, затем происходили коалесценция и сфероидизация этих выделений. Проводится аналогия наблюдаемых структур с образующимися при пластической деформации металлов и сплавов.

Ключевые слова


ультрамафиты, хромититы, пластическая деформация, петроструктура оливина, сегрегация, коалесценция, реоморфизм, Южный Урал, Крака

Полный текст:

PDF

Литература


Alimov V.Yu. 1994. Mekhanizm differetsiatsii veshchestva pri sdvigovykh deformatsiyakh zernistykh sred (v prilozhenii k khromitoobrazovaniyu) [Mechanism of material differentiation under shear deformation of grained medium (applied to chromite formation)]. In Yezhegodnik-93. Sverdlovsk, pp. 64-65. (in Russian)

Alimov V.Yu. 2008. Deformatsionnyy mekhanizm formirovaniya khromitovogo orudeneniya v alpinotipnykh giperbazitakh [Deformation mechanism of the chromite mineralization formation in alpinotype hyperbasic rocks]. In Rudogenez. Miass-Yekaterinburg, pp. 4-7. (in Russian)

Bakirov A.G. 1963. O proiskhozhdenii dunitov i khromitov Kempirsayskogo massiva [About origin of dunites and chromites of the Kempirsayskiy massif]. In Magmatizm, metamorfizm, metallogeniya Urala. Sverdlovsk, pp. 325—330. (in Russian)

Batanova V.G., Savelyeva G.N. 2009. Migratsiya rasplavov v mantii pod zonami spredinga I obrazovanie dunitov zameshcheniya: obzor problem [Mantle melt migration beneath the spreading zones and formation of the substitution dunites: problem review]. Geologiya i geofizika, 50 (9): 992-1012. (in Russian

Bunin K.P., Baranov A.A. 1970. Metallografiya [Metallography]. Metallurgiya, Moskva, 312 p. (in Russian)

Verlakov A.S. 1978. Genezis khromitovogo orudeneniya v alpinotipnykh giperbazitakh Urala [Genesis of chromite mineralization in the alpinotype hyperbasic rocks of Urals]. In Petrografiya ultraosnovnykh i shchelochnykh porod Urala. Sverdlovsk, pp. 63—82. (in Rus-sian)

Vakhrusheva N.V., Alimov V.Yu. 2014. O lokalnoy izmenchivosti spektrov redkozemelnykh elementov v khromitonosnykh ultramafitakh Polyarnogo Urala [About the local variation of the rare-earth elements spectra in chromitiferous ultramafic rocks of the Arctic Urals]. Litosfera, 1: 41-57. (in Russian)

Goncharenko A.I. 1989. Deformatsiya i petrostrukturnaya evolyutsiya alpinotipnykh giperbazitov [Deformation and petro-structural evolution of alpinotype hyperbasic rock]. Izd. Tomskogo universiteta. Tomsk, 404 p. (in Russian)

Gorelik S.S. 1978. Rekristallizatsiya metallov i splavov [Recrystallization of metals and alloys]. Metallurgiya, Moskva, 568 p. (in Russian)

Denisova E.A., 1990. Stroenie i deformatsionnye struktury ofiolitovykh massivov s lertsolitovym tipom razreza [Composition and deformation structures of the ophiolite massifs with a lherzolite type of cross-section]. Geotektonika, 2: 14-27. (in Russian)

Kazakov A.N. 1987. Dinamicheskiy analiz mikrostrukturnykh orientirovok mineralov [Dynamic analysis of minerals microstructural orientation]. Nauka, Leningrad, 272 p. (in Russian)

Kravchenko G.G. 1969. Rol tektoniki pri kristallizatsii khromitovykh rud Kempirsayskogo plutona [Role of tectonics in crystallization of chromite ore of the Kempirsayskiy Pluton]. Nauka, Moskva, 232 p. (in Russian)

Kutolin V.A. 1983. Perekristallizatsiya veshchestva verkhney mantii i eyo metallogenicheskie sledstviya [Recrystallization of an upper mantle material and its metallogenic consequences]. In Mantiynye ksenolity i problema ultraosnovnykh magm, pp.17-22. (in Russian)

Loginov V.P., Pavlov N.V., Sokolov G.A. 1940. Khromitonosnost Kempirsayskogo ultraosnovnogo massiva na Yuzhnom Urale [Chromite content of the Kempirsayskiy ultrabasic massif at the South Urals]. In Chromites of SSSR, Т. 2, Izd. AN SSSR, Moskva-Leningrad pp. 5-199. (in Russian)

Lukin L.I., Chernyshev V.F., Kushnarev I.P. 1965. Mikrostrukturnyy analiz [Microstructural analysis]. Nauka, Moskva, 124 p. (in Russian)

Makeev A.B., Bryanchaninova N.I. 1999. Topomineralogiya ultrabazitov Polyarnogo Urala [Topomineralogy of ultrabasic rocks of the Arctic Urals]. Nauka, St.-Peterburg, 252 p. (in Russian)

Moskalyova S.V. 1974. Giperbazity i ikh khromitonosnost [Hyperbasic rocks and their chromitiferousness. Nedra, Leningrad, 279 p. (in Russian)

Pavlov N.V., Grigoryeva-Chuprynina I.I. 1973. Zakonomernosti formirovaniya khromitovykh mestorozhdeniy [Mechanism of the chromite deposits formation]. Nauka, Moskva, 199 p. (in Russian)

Pavlov N.V., Grigoryeva I.I., Grishina N.V. 1979. Obrazovanie i geneticheskie tipy khromitovykh mestorozhdeniy geosinklinalnykh oblastey [Formation and genetic types of chromite deposits of the geosinclinal areas]. In Usloviya obrazovaniya magmaticheskikh rudnykh mestorozhdeniy. Nauka, Moskva, pp. 5-78. (in Russian)

Ringwood A.E. 1969. Composition and evolution of the upper mantle. In The Earth’s Crust and Upper Mantle (P.J. Hart Ed.). Am. Geophys. Union, Washington D.C., pp. 1-17.

Saveliev A.A. 1977. Khromity Voykaro-Synyinskogo massiva [Chromites of the Vaykaro-Synyinskiy massif]. In Genezis ultrabazitov i svyazannogo s nimi orudeneniya. Sverdlovsk, pp. 63-77. (in Russian)

Saveliev D.E. 2013. Sootnoshenie struktur rudonosnoy dunit-khromititovoy assotsiatsii i peridotitov v ofiolitakh (na primere massivov Kraka) [Relationship between the structures of ore-bearing dunite-chromitite association and peridotites in the ophiolites (on the example of Kraka massifs)]. Litosfera, 2: 76-91. (in Russian)

Saveliev D.E. 2013. Proiskhozhdenie nodulyarnykh tekstur (na primere khromititov vostochnoy chasti massiva Sredniy Kraka, Yuzhnyy Ural) [Nature of the nodular textures (on the example of chromitites of the eastern part of Sredniy Kraka massif, South Urals)]. Rudy i metally. 5: 41-49. (in Russian)

Saveliev D.E. 2013. O reomorficheskoy differentsiatsii veshchestva ultramafitov (na primere mestorozhdeniya #33, Sredniy Kraka) [About rheomorphic differentiation of the ultramafic material (on the example of Deposit #33, Sredniy Kraka)]. Geologicheskiy sbornik, 10: 241-256. (in Russian)

Saveliev D.E. 2014. K voprosu o proiskhozhdenii poykilitovykh vklyucheniy olivine v khromshpinelidakh iz ofiolitovykh dunitov [On the problem of origin of the poikilitic inclusions from ophiolite dunites]. Geologicheskiy sbornik. 11: 134-146. (in Russian)

Saveliev D.E., Fedoseev V.B. 2011. Segregatsionnyy mekhanizm formirovaniya tel khromititov v ultrabazitakh skladchatykh poyasov [Segregation mechanism of chromitite body formation in the ultrabasic rocks of fold belts]. Rudy i metally, 5: 35-42. (in Russian)

Saveliev D.E., Fedoseev V.B. 2014. Plasticheskoe techenie i reomorficheskaya differentsiatsiya veshchestva v mantiynykh ultramafitakh [Plastic flow and rheomorphic differentiation of the mantle ultramafic rocks]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya, 4: 22-41. (in Russian)

Saveliev D.E., Belogub E.V., Kotlyarov V.A. 2014. Mineralogo-geokhimicheskaya zonalnost i deformatsionnyy mekhanizm formirovaniya khromiti-dunitovykh tel v ofiolitakh (na primere massiva Kraka, Yuzhnyy Ural) [Mineral-geochemical zonation and deformation mechanism of formation of chromitite-dunite bodies in ofiolites (on the example of Kraka massif, South Urals)]. In Metallogeniya drevnikh i sovremennykh okeanov – 2014. Dvadtsat let na peredovykh rubezhakh geologii mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Imin UrO RAN, Miass, pp. 95-98. (in Russian)

Saveliev D.E., Savelieva E.N., Snachev V.I., Romanovskaya M.A., Bazhin E.A. 2011. Evolutsiya protsessov khromitoobrazovaniya v alpinotipnykh giperbazitakh [Evolution of processes of chromite formation in the alpinotype hyperbasic rocks]. Byulleten Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody, 86 (1): 31-40. (in Russian)

Saveliev D.E., Snachev V.I., Bazhin E.A., Romanovskaya M.A. 2009. K probleme tipizatsii khromitovykh mestorozhdeniy Yuzhnogo Urala [On the problem of typification of the South Urals chromite dposits]. Rudy i metally, 5: 5-12. (in Russian)

Saveliev D.E., Snachev V.I., Savelieva E.N., Bazhin E.A. 2008. Geologiya, petro-geokhimiya i khromitonosnost gabbro-giperbazitovykh massivov Yuzhnogo Urala [Geology, petrogeochemistry, and chromite content of gabbro-hyperbasic massifs of the South Urals]. Disign-PoligrafServis, Ufa, 320 p. (in Russian)

Saranchina G.M., Kozhevnikov V.N. 1985. Fedorovskiy metod (opredelenie mineralov, mikrostrukturnyy analiz) [Fedorovskiy method (minerals definition, microstruc-tural analysis)]. Nedra, Leningrad, 208 p. (in Russian)

Selivanov R.A. 2011. Usloviya lokalizatsii khromovogo orudeneniya v ultramafitovykh massivakh Ray-Iz i Vaykaro-Synyinskiy [Conditions of localization of the chrome ores in ultramafic massifs Ray-Iz and Vaykaro-synyinskiy]. Diss. cand. geol.-min. nauk, Yekaterinburg, 166 p. (in Russian)

Sokolov G.A. 1948. Khromity Urala, ikh sostav, usloviya kristallizatsii I zakonomernosti rasprostraneniya [Chromites of Urals, their composition, crystallization conditions, and regularities of distribtion]. Trudy IGN AN SSSR, V. 97; Ser. Rudn. Mestor., 12, 128 p. (in Russian)

Chashchukhin I.S., Votyakov S.L. 2009. Povedenie elementov semeystva zheleza, oksibarometriya i genesis unikalnykh khromitovykh mestorozhdeniy Kempirsayskogo massiva [Behavior of the iron family elements, oxygen barometry, and genesis of unique chromite deposits of the Kempirsayskiy massif]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 51 (2): 140-156. (in Russian)

Chashchukhin I.S., Votyakov S.L., Shchapova Yu.V. 2007. Kristallokhimiya khromshpineli i oksitermobarometriya ultramafitov skladchatykh oblastey [Crystal chemistry of chrome spinel and oxygen termobarometry of ultramafic rocks of the fold areas]. IGiG UrO RAN, 310 p. (in Russian)

Chernyshov A.I. 1996. Identifikatsiya ploskostnykh i lineynykh strukturnykh elementov v dinamometamorfizovannykh ultramafitakh [Identification of planar and linear structural elements in the dynamometamorphosed ultramafic rocks]. In Dinamometamorfizm i petrostrukturnaya evolyutsiya porod mafit-ultramafitovoy assotsiatsii. Tomsk, pp. 99-101. (in Russian)

Chernyshov A.I., Yurichev A.N. 2013. Petrostrukturnaya evolyutsiya ultramafitov Kalninskogo khromitonosnogo massiva v Zapadnom Sayane [Petrostructural evolution of ultramafic rock of the Kalninskiy chromite-bearing massif in the West Sayan]. Geotektonika. 4: 31-46. (in Russian)

Shcherbakov S.A. 1990. Pasticheskie defirmatsii ultrabazitov ofiolitovoy assotsiatsii Urala [Plastic deformations of ultrabasic rock of the Urals ophiolite assosiation]. Nauka, Moskva, 120 p. (in Russian)

Yarosh P.Ya. 1980. O pervoistochnike khroma v dunitakh i prirode aktsessornogo khromita [About the source of chromite in dunites and a nature of accessory chromite]. Zapiski VMO, 109 (1): 98-105. (in Russian)

Ballhaus C. 1998. Origin of the podiform chromite deposits by magma mingling. Earth and Planetary Science Letters. 156 (3): 185-193. doi: 10.1016/S0012-821X(98)00005-3

Carter N.L. 1976. Steady state flow of rocks. Rev. Geophys. and Space Phys. 14 (3): 301-360.

Cassard D., Nicolas A., Rabinowitch M., Moutte J., Leblanc M., Prinzhoffer A. 1981. Structural Classification of Chromite Pods in Southern New Caledonia. Econ. Geology. 76: 805-831. doi: 10.2113/gsecongeo.76.4.805

Chapman Y. 1969. Dislocations in the deformation of olivine. Amer. J. Sci. 267: 841-852.

Greenbaum D. 1977. The chromitiferous rocks of the Troodos ophiolite complex, Cyprus. Econ. Geol. 72 (7): 1175-1194. doi: 10.2113/gsecongeo.72.7.1175

Hock M., Friedrich G. 1985. Structural features of ophiolitic chromitites in the Zambales Range, Luzon, Philippines. Mineralium-Deposita. 20: 290-301. doi: 10.1007/BF00204289

Karato S.-I., Jung H., Katayama I., Skemer Ph. 2008. Geodynamic significance of seismic anisotropy of the upper mantle: new insights from laboratory studies. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 36: 59-95. doi: 10.1146/annurev.earth.36.031207.124120

Kelemen P. В., Shimizu N., Salters V. J. M. 1995. Extraction of mid-ocean-ridge basalt from the upwelling mantle by focused flow of melt in dunite channels. Nature, 375: 747-753. doi: 10.1038/375747a0

Lago B.L., Rabinowicz M., Nicolas A. 1982. Podiform chromite ore bodies: a genetic model. J. Petrology. 23 (1): 103-125. Doi: 10.1093/petrology/23.1.103

Leblanc M., Ceuleneer G. 1992. Chromite crystallization in a multicellular magma flow: evidence from a chromitite dike in the Oman ophiolite. Litos, 27: 231-257. doi: 10.1016/0024-4937(91)90002-3

Matveev S. Ballhaus C. 2002. Role of water in the origin of podiform chromitite deposits. Earth and Planetary Science Let-ters, 203: 235-243. doi: 10.1016/S0012-821X(02)00860-9

Nicolas A., Bouchez J.L., Boudier F., Mercier J.C. 1971. Textures, structures and fabrics due to solid state flow in some European lherzolites. Tectonophysics, 12: 55-86. doi: 10.1016/0040-1951(71)90066-7

Thayer T. P. 1964. Principal features and origin of podiform chromite deposits, and some observations on the Guleman-Soridag District, Turkey. Econ. Geol., 59: 1497-1524.

Zhou M.-F., Robinson P.T., Malpas J., Li Z. 1996. Podiform Chromitites in the Luobusa Ophiolite (SouthernTibet): Implications for Melt-Rock Interaction and Chromite Segregation in the Upper Mantle. J. Petrology, 37 (1): 3-21. doi: 10.1093/petrology/37.1.3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.26.60

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.