Неотектоническая модель нафтидогенеза и минерагеническая роль геодинамических активных зон

I. S. Kopylov, S. V. Kozlov

Аннотация


В статье отмечено, что в формировании многих месторождений полезных ископаемых большую роль играют геодинамические активные зоны, которые могут определять минерагенические закономерности размещения месторождений. Разработана геодинамическая (неотектоническая) модель эволюции нафтидогенеза (а также и рудогенеза), которая позволяет после стадии обучения, т. е. увязки наблюдаемых фактов и выделения определяющих показателей, выйти на прогноз нефтегазоносности локальных участков. Прогнозное значение данной модели в пространственно-временном диапазоне показано на примере месторождений нефти и газа Пермского края.

Ключевые слова


модель; нафтидогенез; геодинамические активные зоны; прогноз нефтегазоносности; Пермский край

Полный текст:

PDF

Литература


Iblaminov R.G. Osnovy minerageodinamiki [Basics of minerageodynamics]. Perm, PGU, 2001.

Karakin A.V., Kuryanov Yu.A., Pavlenkova N.I. Razlomy, treshchinovatye zony i volnovody v verkhnikh sloyakh zemnoi obolochki [Faults, fracture zones and waveguides in the upper layers of Earth crust]. VNIIgeosistem, Moskva, 2003.

Kisin A.Yu. Zakonomernosti razmeshcheniya i prognoz mestorozhdeniy poleznyh iskopayemykh na osnove modeli blokovoi skladchatosti [Common factors of location and forecasting of mineral deposits based on the block folding model]. Diss. dokt. geol.-min. nauk, Perm, PGU, 2009.

Kozlov S.V., Kopylov I.S. Prognozirovanie neftegazonosnosti osadochnogo chekhla na osnove neotektonicheskoi modeli naftidogeneza [Forecast of the Oil and Gas reserves of sedimentary crust based on the neotectonic model of deposits formation]. 2-yie Kudryavtsevskie Chteniya. Mat. Vseros. konf. po glubinnomu genezisu nefti. OAO «TsGE», Moskva, 2013, 6 p.

Kopp M.L., Verzhbickiy V.E., Kolesnichenko A.A., Kopylov I.S. Noveishaya dinamika i veroyatnoe proiskhozhdenie Tulvinskoi vozvyshennosti (Permskoe Priuralie) [Modern dynamics and probable origin of Tulva highlands (Perm PriUrals)]. Geotektonika, № 6, 2008, 46-69.

Kopylov I.S. Geodinamicheskie aktivnye zony Permskogo Priuralya na osnove aerokosmogeologicheskikh issledovaniy [Geodynamic active zones of the Perm PreUrals based on the remote sensing investigations]. Geologiya i poleznyie iskopayemyie Zapadnogo Urala. Permskiy Universitet, Perm, 2010, – S. 14-18, 336-337.

Kopylov I.S. Lineamentno-blokovoye stroeniye i geodinamicheskiye aktivnyie zony Srednego Urala [Lineament-blocky structure and geodynamic active zones of Middle Urals]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologija, Perm, 3 (12), 2011, S. 18-32.

Kopylov I.S. Teoreticheskiye i prikladnyie aspekty ucheniya o geodinamicheskih aktivnyh zonah [Theoretical and applied aspects of doctrine of geodynamic active zones]. Sovremennyie problemy nauki i obrazovaniya, № 4, 2011, URL: http://www.science-education.ru/98-4745.

Kopylov I.S., Likutov E.Yu. Strukturno-geomorfologicheskiy, gidrogeologicheskiy i geohimicheskiy analiz dlya izucheniyia i ocenki geodinamicheskoi aktivnosti [Structure-geomorphological, hydrogeological, and geological analysis for study and estimation of geodynamic activity]. Fundamentalnye issledovaniya, № 9 (Ch. 3), 2012, S. 602-606.

Kopylov I.S. Lineamentno-geodinamicheskii analiz Permskogo Urala i Priuralja [Lineamento-geodynamic analysis of Perm Urals and PreUrals]. Sovremennyie problemy nauki i obrazovaniya. № 6, 2012, URL: http://www.science-education.ru/106-7570.

Kopylov I.S., Kozlov S.V. O perspektivah razvitiya aerokosmicheskih metodov v geologii i neotektonicheskiy prognoz neftegazonosnosti [About potential of development of remote sensing for geology and neotectonic forecast of oil and gas reserves]. Geologiya i poleznyie iskopaemyie Zapadnogo Urala, Perm State Univ., Perm, 2013, pp. 68-73.

Kopylov I.S. Poiski i kartirovanie vodoobilnyh zon pri provedenii gidrogeologicheskikh rabot s primeneniyem lineamentno-geodinamicheskogo analiza [Prospection and mapping of water saturated zones during the hydrogeological survey with use of lineamento-geodynamic analysis]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU), KubGAU, Krasnodar, №09 (093), 2013, URL: : http: //ej.kubagro.ru/ 2013/09/pdf/32.pdf.

Kopylov I.S. Geoekologiya neftegazonosnykh rayonov yugozapada Sibirskoy platformy [Geoecology of oil and gas fields of southwestern part of Sibirian craton]. Perm. State Univ., Perm, 2013.

Kopylov I.S., Konoplev A.V. Geologicheskoe stroenie i resursy nedr v Atlase Permskogo kraya [Geological structure and mineral resources in the Atlas of the Perm kray]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya, 3 (20), 2013, S. 5-30.

Kopylov I.S., Konoplev A.V., Iblaminov R.G., Osovetskiy B.M. Regionalnyie faktory formirovaniya inzhenerno-geologicheskikh usloviy territorii Permskogo kraja [Regional factors of forming of geoengineering conditions of the Perm kray territory]. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyi zhurnal KubGAU). KubGAU, Krasnodar, №10(84), 2012, S. 191–201. URL: http://ej.kubagro.ru /2012/10/pdf/15.pdf.

Likutov E.Yu., Kopylov I.S. Kompleksirovanie metodov izucheniya i otsenki geodinamicheskoi aktivnosti [Integrated methods of study and estimation of geodynamic activity]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta, №4, 2013, S 125-133.

Naumov V.A. Minerageniya i perspektivy kompleksnogo osvoeniya zolotonosnogo allyuviya Urala i Priuralya [Mineragenesis and potential of integrated development of gold bearing alluvium of Urals and PreUrals], ENI PGNIU, Perm, 2011.

Seredin V.V., Leibovich L.O., Pushkareva M.V., Kopylov I.S., Khrulev A.S. K voprosu o formirovanii morfologii poverhnosti treshchiny razrusheniya gornyh porod [About problem of formation of morphology of surface of fracture in the rock]. Fiziko-tekhnicheskiye problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh, Izd. Sibirskogo otdeleniya RAN, Novosibirsk, № 3, 2013, pp. 85-90.

Timurziev A.I. K sozdaniyu novoi paradigmy neftegazovoi geologii na osnove glubinno-filtratsionnoy modeli neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya [About creating a new paradigm of oil and gas geology based on depth-filtration model of oil and gas origin and oil and gas accumulation]. Geofizika, № 4, 2007, pp. 49-60.

Tikhonov A.I., Kopylov I.S. Izotopno-gidrogeohimicheskiy metod i perspektivy ego ispolzovaniya dlya poiskov korennykh mestorozhdeniy almazov na territorii Permskoy oblasti [Isotope-hydrogeochemical method and its potential application for primary diamond prospecting]. Problemy mineralogii, petrografii i metallogenii. Nauchnye chteniya pamyati P.N. Chirvinskogo. Sb. nauch. Statey, PGU, Perm, 2004, pp. 187-192.

Chadayev M.S., Gershanok V.A, Gershanok L.A., Kopylov I.S., Konoplev A.V. Gravimetriya, magnitometriya, geomorfologiya i ih parametricheskie svyazi [Gravimetry, magnetometry, geomorphology and parametric correlation]. Perm. State Univ., Perm, 2012.

Kopp M.L., Kolesnichenko A.A., Verzhbitsky V.E., Kopylov I.S. Recent dynamics and probable origin of the Tulva upland in the Perm Foreurals. Geotectonics. 42(6), 2008, P 448-468.

Likutov E.Yu., Kopylov I.S. Complex of methods for studying and estimation of geodynamic activity.Tyumen State University Herald. №4, 2013, P 101-106.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu,geol.22.78

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.