Жильный кварц из рудопроявлений золота в рифейских отложениях Авзянского рудного района (Южный Урал): минералогические и термокриометрические особенности

A. A. Sharipova, S. V. Michurin, M. T. Krupenin, A. A. Garaeva, Z. A. Kanipova

Аннотация


Жильный кварц из золотосульфидно-кварцевого месторождения Горный Прииск и золотокварцевых малосульфидных рудопроявлений Улюк-Бар и ВосточноАкташское имеет сходные температуры гомогенизации первичных флюидных включений (228–382°С) и солевой состав, в котором преобладают хлориды магния и калия. Солёность варьирует в интервале 5,4–15,8 мас. % NaCl экв. Его формирование обусловлено миграцией магматогенных флюидов в связи с тектонотермальным этапом на границе среднего и позднего рифея. Безрудный жильный кварц из вмещающих рифейских отложений характеризуется более низкими Тгом (128–238°С), преобладанием хлоридов железа в солевом составе и более высокой солёностью (12,9–22,8 мас. % NaCl экв.). В золотосульфидном проявлении Богряшка образование кварца, имеющего Тгом 152–292°С и преобладание хлоридов кальция и магния в составе солей, связаны с дорудным процессом магнезиальножелезистого метасоматоза.

Ключевые слова


Башкирский мегантиклинорий; золото; кварц; флюидные включения; температура гомогенезации; солевой состав растворов

Полный текст:

PDF

Литература


Anfimov L.V. 1997. Litogenez v rifeyskikh osadochnykh tolshchakh Bashkirskogo megantiklinoriya (Yu. Ural) (Lithogenesis in the Riphean sedimentary strata of the Bashkir meganticlinorium (South Urals)]. Yekaterinburg, UrO RAN, p. 290. (in Russian)

Bobohov A.S., Bobohova R.B., Gorozhanin V.M., Michurin S.V. 1993. Termogazogeokhimicheskie i izotopnye poiskovye kriterii kolchedannogo i zoloto-sulfidnogo orudeneniya (na primere mestorozhdeniy Bashkortostana) [Thermogas geochemical and isotopic survey criteria for pyrite and gold-sulfide mineralization (on the example of Bashkortostan deposits)]. UNC RAN, Ufa, p. 23. (in Russian)

Borisenko A.S. 1977. Izuchenie solevogo sostava rastvorov gazovo-zhidkikh vklyucheniy v mineralakh metodom kriometrii [A study of the salt composition of solutions of gas-liquid inclusions in minerals using the cryometry method]. Geologiya i geofizika, 8:16–28. (in Russian)

Borovikov A.A., Gushchina L.V., Borisenko A.S. 2002. Opredelenie khloridov zheleza (II, III) i tsinka v rastvorakh flyuidnykh vklyucheniy pri kriometricheskikh issledovaniyakh [Determination of iron (II, III) chlorides and zinc in solutions of fluid inclusions in cryometric studies]. Geokhimiya, 1:70–79. (in Russian)

Bortnikov N.S. 2006. Geohimiya i proiskhozhdenie rudoobrazuyushchikh flyuidov v gidrotermalno-magmaticheskikh sistemakh v tektonicheski aktivnykh zonakh [Geochemistry and the origin of ore-forming fluids in hydrothermal-magmatic systems in tectonically active zones]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy, 48(1):3–28. (in Russian)

Granovskaya N.V., Kobzareva Zh.S. 2009. Flyuidnye vklyucheniya v zhilnom kvartse zolotorudnykh proyavleniy Bashkirskogo antiklinoriya [Fluid inclusions in vein quartz of gold occurrences of the Bashkir anticlinorium]. In Mineraly i mineraloobrazovanie v prirodnykh i tekhnogennykh protsessakh. Materialy nauch. konf. posvyashchennoy 40letiyu Bashkirskogo otdeleniya RMO. DizaynPoligrafServis, Ufa. pp. 27–29. (in Russian)

Ermakov N.P., Dolgov Ju.A. 1979. Termobarogeokhimiya [Thermobarogeochemistry]. Moscow, Nedra, p. 271. (in Russian)

Kobzareva Zh.S. 2007. Mineralogotermobarogeokhimicheskie osobennosti zhilnogo kvartsa v rifeyskikh osadochnykh kompleksakh Avzyano-Beloretskogo zolotorudnogo rayona (Yu. Ural) [Mineralogical and thrmobarogeochemical features of vein quartz in Riphean sedimentary complexes of the Avzyan-Beloretsk gold field (South Urals)]. Diss. Cand. Geol.-Min. Sci., Rostovna-Donu, Yu.FU. (in Russian)

Kovalev S.G., Vysotskiy I.V., Fatkullin I.R. 1999. Slozhnodislotsirovannye uglerodsoderzhashchie tolshchi zapadnogo sklona Juzhnogo Urala [Strongly dislocated carbonaceous strata of the western slope of the Southern Urals]. Ufa, BGU, p. 118. (in Russian)

Kovalev S.S., Sharipova A.A., Kovalev S.G., Michurin S.V. 2016. Mineralogiya chernoslantsevykh otlozheniy UluelginskoKudashmanovskoy zony (Bashkirskiy megantiklinoriy) [Mineralogy of the black shale deposits of the Uluelginsky-Kudashmanovskaya zone (Bashkirian megantiklinorium)]. Vestnik Akademii nauk Respubliki Bashkortostan. 21(2): 53–64. (in Russian)

Krupenin M.T. 2004. Mineragenicheskoe i geodinamicheskoe znachenie srednerifeyskogo vremeni na zapadnom cklone Yuzhnogo Urala [The mineragenic and geodynamic significance of the Middle Riphean on the western slope of Southern Urals]. Doklady RAN, 399(4): 503–505. (in Russian)

Krupenin M.T., Garaeva A.A. 2015. Istochniki flyuidov dlya metasomaticheskikh magnezitov Ismakaevskogo mestorozhdeniya Juzhno-Uralskoy provintsii (termokriometriya flyuidnykh vklyucheniy) [Sources of fluids for metasomatic magnesites of the Ismakaevskoye deposit of the South Ural province (thermomeometry of fluid inclusions)]. Litosfera, 2:133–139. (in Russian)

Krupenin M.T., Michurin S.V., Sharipova A.A., Guljaeva T.Ja., Petrishheva V.G. 2016. Mineralogicheskie i geokhimicheskie osobennosti magnezialno-zhelezistykh karbonatov Avzyanskogo rudnogo rayona Yuzhnogo Urala v svyazi s zakonomernostyami metasomatoza [Mineralogical and geochemical features of magnesianferruginous carbonates of the Avzyan ore region of the South Urals in connection with the regularities of metasomatism]. Vestnik Uralskogo otdeleniya Rossiyskogo mineralogicheskogo obshchestva, 13: 73–88. (in Russian)

Larionov N.N. 2003 Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii masshtaba 1:200 000. Yuzhno-Uralskaya seriya. List N-40-XXII (Tukan) [State geological map of the Russian Federation, scale 1: 200 000. The South Urals Series. Sheet N-40XXII (Tukan)]. Ministerstvo prirodnykh resursov RF. (in Russian)

Michurin S.V., Kovalev S.G., Gorozhanin V.M. 2009. Genezis sulfatov i sulfidov v nizhnerifeyskikh otlozheniyakh KamskoBelskogo avlakogena i Bashkirskogo megantiklinoriya [Genesis of sulfates and sulfides in the Lower Riphean deposits of the KamskoBelsk aulacogene and the Bashkir meganticlinorium]. Ufa, DizaynPoligrafServis, p. 192. (in Russian)

Nechaev V.P. 1982. Osobennosti gidrotermalnometasomaticheskogo protsessa na nekotorykh zolotorudnykh proyavleniyakh zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Features of the hydrothermal metasomatic processes at some gold occurrences on the western slope of the Southern Urals]. In Voprosy mineralogii, geokhimii i genezisa poleznykh iskopaemykh Juzhnogo Urala. Ufa, BFAN SSSR, pp. 52–

(in Russian)

Rykus M.V., Snachev V.I. 1999. Zoloto zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Gold of the western slope of the Southern Urals]. Ufa, UNTs RAN, p. 170. (in Russian)

For G. 1989. Osnovy izotopnoy geokhimii [Fundamentals of isotope geochemistry]. Moskva, Mir. (in Russian)

Sharipova A.A., Michurin S.V. 2012. Karbonatkvartsevye zhily iz rudoproyavleniy zolota v rifeyskikh otlozheniyakh Bashkirskogo antiklinoriya [Carbonate-quartz veins from gold ore occurrences in the Riphean deposits of the Bashkirian anticlinorium]. XV Vseross. konf. po termobarogeokhimii (18-20 sentjabrja 2012 g.). IGEM RAN, Moskva, pp. 88–89. (in Russian)

Sharipova A.A., Michurin S.V. 2015. Izotopnogeokhimicheskaya kharakteristika rudoproyavleniy zolota v dokembriyskikh otlozheniyakh Bashkirskogo megantiklinoriya [Isotope-geochemical characteristics of gold ore occurrences in Precambrian deposits of the Bashkir meganticlinorium]. Baykalskaya molodezhnaya nauchnaya konferentsiya po geologii i geofizike. Ulan-Ude, pp. 249–252. (in Russian)

Sharipova A.A., Michurin S.V., Velivetskaya T.A., Ignatev A.V. 2017. Zolotonosnyy pirit v rifeyskikh otlozheniyakh Bashkirskogo megantiklinoriya (na primere rudoproyavleniya Bogryashka) [Auric pyrite in Riphean deposits of the Bashkir meganticlinorium (on example of occurrence Bogryashka)]. Vestnik Akademii nauk Respubliki Bashkortostan, 22(1): 84–93. (in Russian)

Sharipova A.A., Michurin S.V., Popov V.A., Kanipova Z.A. 2011. Zhilnye karbonatnye mineraly rudoproyavleniy zolota v nizhnerifeyskikh otlozheniyakh Bashkirskogo antiklinoriya [Vein carbonate minerals of gold occurrences in Lower Riphean rocks of the Bashkir anticlinorium]. Geologicheskiy sbornik. DizajnPoligrafServis, 9: 220–227. (in Russian)

Ohmoto H., Rye R.O. 1979. Isotope of sulfur and carbon. Geochemestry of Hydrothermal deposits. pp. 509–567.

Sheppard S.M.F. 1986. Characterization and isotopic variations in natural waters. Stable isotopes in high temperature geological processes. Reviews in Mineral. 16: 165–183.

Zheng Y.F. 1999. Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate minerals. Geochemical Journal, 33: 109–126.




DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.16.3.216

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2017 A. A. Sharipova, S. V. Michurin, M. T. Krupenin, A. A. Garaeva, Z. A. Kanipova

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/