Анализ локальной изменчивости физикомеханических свойств покровной толщи как метод оценки карстоопасности (на примере с. Усть-Кишерть)

E. V. Drobinina, T. G. Kovaleva, A. V. Koryakina, V. N. Kataev

Аннотация


Представлены результаты оценки карстоопасности территории с. Усть-Кишерть, характеризующейся развитием карбонатно-сульфатного карста, посредством анализа факторов ее природного строения. Дана локальная оценка карстоопасности с помощью комплексного учета ряда физико-механических параметров, подтверждающая, что состояние и прочностные свойства перекрывающей толщи могут служить индикаторами местоположения элементов ослабления карстового массива. Проведен сравнительный анализ результирующей картографической модели с ранее предложенной моделью оценки карстоопасности на исследуемой территории.

Ключевые слова


физико-механические свойства; карстоопасность; элементы ослабления массива

Полный текст:

PDF

Литература


Anikeev A.V. 2004. Provaly v rayonakh pokrytogo karsta kak rezultat massovoy suffozii peskov i razrusheniya glin [Sinkholes in areas of covered karst as a result of sands suffusion and destruction of clays]. In Karstovedenie – XXI vek: teoreticheskoe i prakticheskoe znachenie: Mat. mezhdunar. simp. (25-30 Maya 2004, Perm, Rossiya). Perm. univ., Perm, pp. 216-220. (in Russian)

Anikeev A.V. 2014. Provaly i osedaniya zemnoy poverkhnosti v karstovykh rayonakh: modelirovanie i prognoz [Sinkholes and subsidence of the earth's surface in karst areas: modeling and forecasting]. Dis. dok. geol.-min. nauk. Moskva. (in Russian)

Gorbunova K.A., Andreychuk V.N., Kostarev V.P., Maksimovich N.G. 1992. Karst i peshchery Permskoy oblasti [Karst and caves of the Perm region]. Perm, PSU, p. 200. (in Russian)

Drobinina E.V. 2016. Issledovanie lokalnykh izmeneniy svoystv perekryvayushchikh gruntov kak indikatorov oslablennykh zon v karstuyushchikhsya porodakh [Investigation of local changes of physical and mechanical properties of overlying soils as indicators of the zones of rock disintegration in the karst massif]. In Problemy geologii i osvoeniya nedr. Mater. XX Mezhdunar. nauch. simp. Tomsk, 1:548-550. (in Russian)

Kataev V.N. 2004. Osnovy strukturnogo karstovedeniya [Fundamentals of structural karstology]. Perm, PSU. (in Russian)

Kataev V.N. 1994. Sistemnyy podkhod v analize ustoychivosti karstovykh massivov [Systematic approach in the analysis of stability of karst massifs]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 3:127 – 144. (in Russian)

Kovaleva T.G. 2015. Rezultaty otsenki karstoopasnosti territoriy razvitiya karbonatnosulfatnogo karsta na osnove geologogidrogeologicheskikh faktorov [The results of the karst hazard assessment of the carbonatesulfate karst areas on the basis of geological and hydrogeological factors]. In Ekologicheskaya bezopasnost i stroitelstvo v karstovykh rayonakh. Mater. Mezhdunar. simp. V.N. Kataev (Ed.). Perm, PSU, pp. 173-176. (in Russian)

Kutepov V.M. 1986. Otsenka ustoychivosti zakarstovannykh territoriy metodom analiza napryazhennogo sostoyaniya massivov porod. Obzor i rekomendatsii [Assessment of the stability of karst areas by method of stress analysis of rock massifs. Overview and recommendations]. Moskva, TSP NTGO, p. 69. (in Russian)

Panyukov P.N. 1962. Inzhenernaya geologiya [Engineering geology]. Mokva, Gosgortekhizdat, p. 344. (in Russian)

Postoev G.P. 2013. Predelnoe sostoyanie i deformatsii gruntov v massive (opolzni,

karstovye provaly, osadki gruntovykh osnovaniy) [The limiting state and deformation of soils in the massif (landslides, sinkholes, ground foundation subsidence)]. Moskva, SPb., p. 100. (in Russian)

Spravochnik po inzhenernoy geologii [Reference book on engineering geology]. M.V. Churinov (Ed.). Moskva, Nedra, 1968, p. 540. (in Russian)

Khomenko V.P. 2015. Karstovoe provaloobrazovanie: mekhanizm i otsenka opasnosti [Karst sinkhole formation: Mechanism and hazard assessment]. In Ekologicheskaya bezopasnost i stroitelstvo v karstovykh rayonakh. Mater. Mezhdunar. simp. V.N. Kataev (Ed.). Perm. PSU, pp. 50-60. (in Russian)

Shilova A.V., Kovaleva T.G. 2015. Vliyanie perekryvayushchikh otlozheniy na razvitie karstovykh form (na primere s. Ust-Kishert, Permskiy kray) [Influence of overlying mass on the development of karst forms (on the example of the Ust-Kishert village, Perm kray)]. In Ekologicheskaya bezopasnost i stroitelstvo v karstovykh rayonakh. Mater. Mezhdunar. simp. V.N. Kataev (Ed.). Perm, PSU, pp. 351-355. (in Russian).

Shcherbakov S.V., Kataev V.N. 2013. K otsenke morfometricheskikh parametrov karstovykh form [The assessment of morphometric parameters of karst forms]. Inzhenernaya geologiya. 1:56-64. (in Russian)

Shcherbakov S.V., Kataev V.N. 2014. Osobennosti geomorfologicheskogo stroeniya karstovykh massivov [Features of the geomorphologic structure of karst massifs]. Fundamentalnye issledovaniya. 12(4):774-778. (in Russian)

Terzaghi Karl. 1996. Soil mechanics in engineering practice. Third Edition. Karl Terzaghi, Ralph B. Peck, Gholamreza Mesri. New York, p. 664.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.16.3.242

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2017 E. V. Drobinina, T. G. Kovaleva, A. V. Koryakina, V. N. Kataev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/