Опыт палинологических исследований в нефтяной геологии

T. V. Stukova, Yu. A. Ponomareva, I. S. Fedotov

Аннотация


Авторы представили направления палинологических исследований: детальная (зональная) палиностратиграфия для уточнения возраста и корреляции продуктивных пластов; палинофациальный анализ для реконструкции положения древней береговой линии; определение степени катагенеза органического вещества по цветовому индексу палиноморф для оценки нефтегазогенерационного потенциала терригенных отложений территории Пермского края.

Ключевые слова


миоспоры; палинофации; степень катагенеза

Полный текст:

PDF

Литература


Alizade A.A., Tagiyeva Ye.N., Bayramova Sh.Sh. 2014. Palinostratigrafiya i usloviya formirovaniya maykopskoy svity Shamakha-Gobustanskoy oblasti Azerbaydzhana [Palynostratigraphy and formation conditions of the Maykopskaya Suite of the Shamakha-Gobustanskaya region of Azerbaijan]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 4(25):8-21. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.25.8

Gabdullin R.R., Kopayevich L.F., Ivanov A.V. 2008. Sekventnaya stratigrafiya [Secventional stratigraphy]. Moskva, p. 113. (in Russian)

Danilova L.A., Stukova T.V. 1991. Kharakteristika sporovo-pyltsevykh zonalnykh kompleksov vizeyskikh terrigennykh otlozheniy Permskogo Prikamya [Characteristics of spores and pollen zonal complexes of the terrigenous Visean of the Perm Ciskama region]. In: Geologicheskoe stroenie i neftegazonostnost severnykh i zapadnykh rayonov Volgo-Uralskoy provintsii, KamNIIKIGS, Perm, p. 133–139. (in Russian)

Zdobnova Ye.N. 2017. Metod opredeleniya katageneticheskoy izmenchivosti mikrofossiliy i yego znacheniye dlya stratigrafii [Method of determination of the microfossils catagenetic changes and its significance for stratigraphy]. In: Mat. XIV Vseros. palinol. konf. Moskva, MGU, pp. 105-107. (in Russian)

Zonalnaya stratigrafiya fanerozoya Rossii. SPb.: Izd. VSEGEI, 2006, p. 256. (in Russian)

Makarova I.R. 2009. Model suktsessiy morskoy i nazemnoy biot v osadochnykh sekventsiyakh permskikh otlozheniy TPP i yeyo znacheniye dlya neftyanoy geologii [Model of successions of marine and onland biotas in the sedimentation sequences in TPP Permian and its value for petroleum geology]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 4: 39– 61. (in Russian)

Makarova I.R., Sukhanov A.A. 2011. Metodicheskiye aspekty izucheniya katageneza sapropelevogo organicheskogo veshchestva v svyazi s otsenkoy neftegazonosnosti [Methodical aspects of study of the sapropel organics catagenesis relatively to petroleum potential assessment]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 6(11):1–18. (in Russian)

Oshurkova M.V. 2003. Morfologiya, klassifikatsiya i opisaniya forma-rodov miospor pozdnego paleozoya [Morphology, classification and description of the form-genus of the Late Paleozoic miospores]. SPb., Izd. VSEGEI, p. 377. (in Russian)

Pakhomov V.I., Pakhomov I.V. 1980. Vizeyskaya uglenosnaya formatsiya zapadnogo sklona Srednego Urala i Priuralya [Visean carboniferous formation of the western slope of Urals and Pre-Urals]. Moskva, Nedra, p. 152. (in Russian)

Petrosyants M.A. 1985. Metodicheskiye rekomendatsii po ispolzovaniyu mikrofossiliy rastitelnogo i problematichnogo proiskhozhdeniya dlya vyyavleniya obstanovok drevnego osadkonakopleniya. Moskva, VNIGRI, p. 17. (in Russian)

Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i yego postoyannykh komissiy [Bylaw of the Interdepartmental stratigrafic committee and its permanent commissions]. SPb., VSEGEI, 38:131. (in Russian)

Putilov I.S., Vinokurova Ye.Ye., Stukova T.V. 2012. Kompleksirovaniye rezultatov litologo- i seysmo-fatsialnykh issledovaniy pri poiskakh bobrikovskikh paleorusel na territorii Nozhovskogo mestorozhdeniya [Integration of results of lithological and seismic facial studies for prospecting of the Bobrikovian paleochannels at the nozhovskoe oil field]. In: Mat. Vseros. litolog. soveshcaniya. SanktPeterburg, pp. 239-241. (in Russian)

Rovnina L.V. 1984. Klassifikatsiya organicheskogo veshchestva osadochnykh porod na osnove palinologicheskogo metoda [Classification of organic matter of sedimentary rocks based on the palinological method]. In: Problemy sovremennoy palinologii. Novosibirsk, Nauka, p. 31–34. (in Russian)

Stashkova E.K., Stukova T.V., Pakhomov V.I. 2005. Metodika issledovaniya vizeyskoy terrigennoy tolshchi dlya modelirovaniya yeyo stroyeniya [Methods of study of the Visean terrigenous formation for modeling of its structure]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. 3-4:60-71. (in Russian)

Stashkova E.K., Stukova T.V. 2009. Novoe v biostratigrafii turneysko-vizeyskikh otlozheniy na severo-vostoke Volgo-Urala [Novels in the biostratigraphy of Tournaisian-Visean sediments in northeast of the Volga-Urals]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. 11:80–84. (in Russian)

Stukova T.V. 2010. Palinostratigrafiya verkhneturneysko–vizeyskikh (kosvinsko–tulskikh) terrigennykh otlozheniy Permskogo Prikamya [Pollen stratigraphy of the Upper Tournaisian-Visean (Kosvian-Tulian) terrigenous sediments of the Perm Pre-Kama]. Dis. kand. geol.-min. nauk. Perm, PermNIPIneft. (in Russian)

Stukova T.V. 2011. Rol palino-fatsialnogo analiza v opredelenii genezisa vizeyskikh terrigennykh otlozheniy Permskogo Prikamya [Role of the Pollen and Facial analysis in determination of the genesis of Visean terrigenous deposits of the Perm PreKama region]. In: Problemy sovremennoy palinologii. Syktyvkar. Inst. Geol. Komi NTS UrO RAN. 1:221–224. (in Russian)

Stukova T.V. 2012. Metod palinofatsiy dlya utochneniya obstanovok drevnego osadkonakopleniya neftegazonosnoy territorii yugo-vostoka Permskogo Prikamya i opyt rekonstruktsii beregovoy linii [Method Pollen and Facies for detalization of ancient sedimentation environments of the petroliferous territory of southeast of Perm PreKama and experience of coastline reconstruction]. In: Fatsialnyy analiz v neftegazovoy litologii. Tomsk, pp. 66-71. (in Russian)

Stukova T.V. 2012. Palinologicheskaya kharakteristika verkhneturneysko-vizeyskikh terrigennykh otlozheniy Permskogo Prikam'ya [Palinological characteristics of the Upper Tournaisian-Visean terrigenous deposits of Perm Pre-Kama region]. Lethaea rossica. 6:32-45. (in Russian)

Stukova T.V. 2014. Vozmozhnosti palinologicheskogo metoda pri opredelenii tipa i stepeni katageneza organicheskogo veshchestva [Feasibility of palinological method for determination of type and catagenesis rate of the organic matter]. Neftyanoye khozyaystvo. 3:46-49. (in Russian)

Stukova T.V. 2017. Vozrast i korrelyatsiya produktivnykh peschanykh plastov (na primere odnogo iz mestorozhdeniy yugo-vostoka Permskogo kraya) [Age and correlation of the productive sand strata (on example of deposit on southeast of Perm krai)]. Geologiya. Geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. 2:9-13. (in Russian)

Stukova T.V. 2018. Zonalnye shkaly po sporam raznofatsialnykh kosvinsko-tulskikh otlozheniy Volgo-Uralskogo (Permskoye Prikamye) i TimanoPechorskogo subregionov [Zonal scales based on the spores of multifacial Kosvian-Tulian sediments of the Volga-Urals (Perm Pre-Kama) and TimanPechora subregions]. In: Mat. XVII Vseros. mikropaleontol. soveshch. Kazan, KFU, pp. 436-438. (in Russian)

Stukova T.V., Vinokurova Ye.Ye. 2013. Kompleksnyy podkhod pri sozdanii litologo-fatsialnykh modeley plastov-kollektorov vizeyskikh terrigennykh otlozheniy v Permskom kraye [Integrated approach to creation of the lithological facial models of Visean terrigenous reservoirs at Perm krai]. In: Mat. VII Vseros. litolog. soveshch., Novosibirsk, Inst. neftegaz. geologii i geofiziki SO RAN, pp. 174176. (in Russian)

Stukova T.V., Fedotov I.S. 2018. K metodike vydeleniya miospor iz terrigennykh porod raznogo vozrasta [On method of extraction of miospores from terrigenous rock of different age]. In: Mat. Vseros. paleobotan. kollok., Tomsk, TGU, Paleobotanicheskiy vremennik. 3:82-84. (in Russian)

Sukhanov A.A., Otmas A.A. (st.), Makarova I.R. 2012. Sravneniye rezultatov issledovaniya organicheskogo veshchestva domanikoidnykh otlozheniy razlichnymi metodami v svyazi s diagnostikoy neftegazonosnosti siluriyskikh otlozheniy Kaliningradskoy oblasti [Comparison of the results of study of organic matter of domanik deposits by different methods in relation with testing of the Silurian deposits of Kaliningrad region]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 3:1-11. (in Russian)

Shestov I.N., Tyurina I.M., Riyanova A.R. 2015. Geotermicheskiye usloviya gasoneftevodonosnykh kompleksov Permsko Bashkirskogo svoda v predelakh Permskogo kraya [Geothermic conditions of the gas, oil, and water productive complexes of Perm Bashkirian Arch in Perm region]. Vestnik Permskogo universiteta. Geologiya. 2(27):75-84. (in Russian) doi: 10.17072/psu.geol.27.75

Habib D. 1979. Sedimentary origin of North Atlantic Cretaceous palynofacies. Deep Drill Ras. In: Atlantic Ocean: Continental margins and palaeoenvironment, pp. 420–437.

Haq B.U., Hardenbol J., Vail P.R. 1987. Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic. Science. 235:1156–1167.

Kulagina E.I., Gibshman N.B., Pazukhin V.N. 2003. Foraminiferal zonal standard for Lower Carboniferous of Russia and its correlation with conodont zonation. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 109(2):173––185.

Martini E., Muller C. 1986. Current Tertiary and Quaternary calcareous nanoplankton stratigraphy and correlation. Newsl. Stratigr. 16:99-112.

Stukova T. 2015. Palynostratigraphy of the Upper Tournaisian-Visean terrigenous deposits of Permian Prikamie (Volga-Ural oil-and-gas province). Abstracts of reports XVIII International Congress on the Carboniferous and Permian. Kazan: Kazan University Press, p. 188.

The Geologic Time Scale 2012. Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. (Eds.). Amsterdam. Elsevier, 1, 2:XVIII+1144 p.

Vail P.R., Mitchum R.M., Thompson S. 1977. Seismic stratigraphy and global changes of sea level. In: Seismic stratigraphy – Applications to hydrocarbon exploration. Payton C.E. (Ed.). American Association of Petroleum Geologists Memoir. 26:83–97.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.18.4.296

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2019 T. V. Stukova, Yu. A. Ponomareva, I. S. Fedotov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/