Том 18, № 4 (2019)

Содержание

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ

T. V. Stukova, Yu. A. Ponomareva, I. S. Fedotov
PDF
296-306

МИНЕРАЛОГИЯ, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

E. I. Gordeev, V. I. Silaev, G. A. Karpov, L. P. Anikin, E. A. Vasiliev, A. E. Sukharev
PDF
307-331
B. M. Osovetsky, S. B. Suslov, I. V. Badyanova
PDF
332-346
I. I. Chaikovskiy, O. V. Korotchenkova, T. V. Fedorov
PDF
347-355

ЛИТОЛОГИЯ

K. P. Kazimov, N. E. Moloshtanova
PDF
356-361

ГЕОХИМИЯ, ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Yu. P. Petrov, V. I. Kostitsyn, A. V. Gorozhancev
PDF
362-366

ГЕОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

G. Reina-Fernandez, Y. Goyes-Peñafiel
PDF
367-379
A. S. Dolgal
PDF
380-385

ГЕОЛОГИЯ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, МИНЕРАГЕНИЯ

A. K. Alvanian, K. A. Alvanian
PDF
386-393

ГЕОЛОГИЯ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

I. S. Khopta, D. D. Kozhanov
PDF
394-401