Коренное золотопроявление на «Территории» Олега Куваева (север Чукотского нагорья)

V. I. Silaev, A. V. Kokin, V. N. Filippov, A. F. Khazov, D. V. Kiseleva, N. V. Cherednichenko, E. A. Vasiliev

Аннотация


Комплексно исследован образец золотоносной кварцевой жилы с Верхне-Ичувеемского рудопроявления, выявленного в триасовом терригенном комплексе на севере Чукотского нагорья – «Территории» Олега Куваева. Валовое содержание золота оценивается в 3–4 г/т. В состав жилы входят кварц, самородное золото, сульфидно-золото-серебряные твердые растворы, алюмоселадонит, алюмо-сульфато-фосфаты Fe-Pb-Mg-Ca состава, апатит, пирит, железо-титановые оксиды, глёт, самородные фазы состава Fe (Ni), Ag-Pb-Bi, Fe-Al-P-S-As, поликомпонентные охры гипергенного происхождения. Самородное золото колеблется от средне- до высокопробного. В составе жилы обнаружены частицы некристаллического органического вещества, близкого по составу органических групп к полисахаридам. Не исключено, что выявленные в золотокварцевой жиле углеродные частицы имеют абиогенную природу и могут быть сопоставлены с абиогенными конденсированными органоидами в продуктах современного вулканизма. Полученные данные позволяют отнести Верхне-Ичувеемское золоторудное проявление к малосульфидной золотокварцевой формации, но с дополнительными признаками золотосеребряной и полиметаллических формаций, что можно расценивать как благоприятную предпосылку для поисков и разведок на «Территории» Олега Куваева не только золото-россыпных, но и золото-коренных месторождений.

Ключевые слова


север Чукотского нагорья, коренное золотопроявление, самородное золото, сульфиднозолото-серебряные твердые растворы, минералы-спутники эндогенного и вторичного происхождения, абиогенное углеродное вещество

Полный текст:

PDF

Литература


Abramivich I.I., Voznesensky S.D., Manafarov N.G. 1999. Geodinamika i zolotonosnoct Kolimi (Rossiya) [Geodynamics and gold potential of Kolyma (Russia)]. Geologiya i rudnye mestorogdeniya. 41:43–53. (in Russian)

Agibalov O.L. 2019. Rossipnaya zolotonosnost arkticheskikh primorskikh ravnin Chukotki: metallogenicheskie i strukturno-geomorfologicheskie predposylki formirovaniya rossipey, problemy prognosirovaniya i poiskov

[Placer gold potential of the Arctic coastal plains of Chukotka: etallogenic and structural-geomorphological prerequisites for the formation of placers, problems of forecasting and prospecting]. Otechestvennaya geologiya. 6:17–27. (in Russian)

Andreeva E.D., Kudaeva Sh.S. 2012. Tipomorfizm samorodnogo zolota Balkhachskogo rudnogo uzla (Kamchatka) [Typomorphism of native gold of the Balkhach ore cluster (Kamchatka)]. In: Issledovaniya v oblasti nauk o Zemle. Peropavlovsk-Kamchatsky, pp. 5–18. (in Russian)

Anisimova G.S., Kondratieva L.A., Leskova N.V. 2008. Sulfidnye soedineniya zolota i serebra v zolotorudnykh mestorozhdeniyakh Vostochnoy Yakutii [Sulfide compounds of gold and silver in gold deposits of Eastern Yakutia]. Otechestvennaya geologiya. 5:24–32. (in Russian)

Berezner O.S., Skripko K.A. 2016. Okhotsko-Chukotskiy vulkanogennyy poyas – tipichnyy predstavitel poyasov aktivnykh kontinentalnykh okrain Andiyskogo tipa – novaya kollektsiya v ekspositsii muzeya zemlevedeniya MGU [The Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt is a typical representative of the belts of active continental margins of the Andean type – a new collection in the exposition of the Museum of Geosciences of Moscow State University]. Zhizn Zemli. 38 (2):183–191. (in Russian)

Volkov A.V., Galyamov A.L., Sidorov A.A. 2018. Problemy osvoeniya mineralnykh resursov Arktiki (na primere Chukotki i Alyaski) [Problems of the development of mineral resources in the Arctic (on the example of Chukotka and Alaska)]. Arktika: ekologiya i ekonomika. 4 (32):4–12. (in Russian)

Koneev R.I., Halmatov R.A., Krivosheev A.N. 2019. Formy nakhozhdeniya i mikro-nanoansambli zolota – indicatory usloviy obrasovaniya, razmeshcheniya i tipizatsii orogennykh mestorozhdeniy Uzbekistana (Yuzhnyy Tyan-Shan) [Forms of occurrence and micro-nano-assemblies of

gold – indicators of the formation conditions, occurrences, and typification of orogenic deposits in Uzbekistan (South Tien Shan)]. Zapiski RMO.

(4):30–45. (in Russian)

Koneev R.I., Chebatarev G.M., Baybekov E.F. 1986. Zoloto-serebryanyy sulfid iz zony okisleniya rudoproyavleniya Karaulkhana (Sapadnyy

Uzbekistan) [Gold-silver sulfide from the oxidation zone of the Karaulkhana ore occurrence (Western Uzbekistan)]. Zapiski Uzbekistanskogo otdeleniya VMO. 39:5–8. (in Russian)

Kotlyar I.Y., Rusakova T.B. 2004. Melovoy magmatizm i rudonosnoct Okhotsko-Chukotskoy oblasti: geologo-geokhronologicheskaya korrelyatsiya [Cretaceous magmatism and ore potential of the Okhotsk-Chukotka region: geological and geochronological correlation]. Magadan, VVKNII DV RAN. p. 152. (in Russian)

Lalomov A.V., Bochneva A.A., Cefranov P.M. 2015. Rossypnye mestorozhdeniya Arkticheskoy zony Rossii: sovremennoe sostoyanie i puti razvitiya mineralno-syrevoy basy [Placer deposits of the Arctic zone of Russia: current state and ways of development of the mineral resource base]. Arktika: ekologiya i ekonomika. 2(18):66–72. (in Russian)

Paliiyanova G.A., Kokh K.A., Seretkin Yu.V. 2011. Obrasovanie sulfidov zolota i serebra v sisteme Au-Ag-S [Formation of gold and silver sulfides in the Au-Ag-S system]. Geologiya i geofizika. 4:568–576. (in Russian)

Petrovskiy V.A., Silaev V.I., Sukharev A.E., Shanina S.N.,Martins M., Karfunkel Y. 2008. Fluidnye fazy v karbonado i ikh geneticheskaya informativnost [Fluid phases in carbonado and their genetic informativeness]. Geohimiya. 7:748–765. (in Russian)

Ronov A.B., Balashov Yu.A., Girin Yu.P., Bratishko R.H., Kazakov G.A. Zakonomernosti raspredeleniya redkozemelnykh elementov v osadochnoy obolochke i Zemnoy kore [Regularities of the distribution of rare earth elements in the sedimentary cover and in the Earth's crust]. Geokhimiya. 12:1483–1513. (in Russian)

Samusikov V.P. 2007. Samorodki. Zolotaya zagadka prirody [Nuggets. The golden mystery of nature]. Gipotezi i fakti. 1:59–64. (in Russian)

Silaev V.I. 1987. Zonalnost rudnykh mestorogdeniy i poley kak otrazhenie

geokhimicheskoy differentsiatsii [Zoning of ore deposits and fields as a reflection of geochemical differentiation]. Seriya preprintov. Nauchnie dokladi. V. 173. Syktyvkar. p. 23. (in Russian)

Silaev V.I., Lutoev V.P., Petrovskiy V.A., Khazov A.F. 2013. Opyt issledovaniy prirodnykh uglerodnykh veshchestv i nekotorykh ikh

sinteticheskikh analogov metodom ramanovskoy spectroskopii [Experience in studies of natural carbon substances and some of their synthetic analogs by Raman spectroscopy]. Mineralogichskiy zhurnal. 5(3):33–47. (in Russian)

Silaev V.I., Proskurnin V.F., Gavrish A.V., Saltanov V.A., Vasiliev E.A., Remizov D.N. 2016. Karbonatitovyy kompleks neobychnykh gornykh

porod i mineralizatsyy v Vostochnom Taymyre [Carbonatite complex of unusual rocks and mineralization in Eastern Taimyr]. In: Problemi

mineralogii, petrografii i metallogenii: Trudi Nauchnih chteny pamyati P. N. Chirvinskogo. 19:119–139. (in Russian)

Sokolov S.D. 1992. Akkretsionnaya tektonika Koryaksko-Chukotskogo segmenta Tikhookeanskogo poyasa [Accretionary tectonics of the Koryak-Chukotka segment of the Pacific belt]. Moskva. Nauka. p. 182. (in Russian)

Spiridonov E.M. 2010. Mineraly ryada zolotoserebro magmatogennykh norilskikh sulfidnykh rud [Minerals of the gold-silver series of Norilsk

magmatogenic sulfide ores]. In: Samorodnoe zoloto: tipomorfizm mineralnykh assotsiatsyy, usloviya obrazovaniya mestorozhdeniy, zadachi pricladnykh issledovaniy. T. 2., IGEM RAN, pp. 229–232. (in Russian)

Stolyarov V.V., Parada S.G., Popov Yu.V., Nazarenko A.V. 2016. Tipomorfizm samorodnogo zolota iz skarnov Tyrnyauzskogo rudnogo uzla

(Kabardino-Balkarskaya respublika) [Typomorphism of native gold from skarns of the Tyrnyauz ore cluster (Kabardino-Balkar Republic]. Nauka Yuga Rossii (Vestnik YuNK). 12(1):32–42. (in Russian)

Shcherbakov Yu.G. 1975. Geokhimicheskaya evolyutsiya Zemli i endogennoe rudoobrazovanie [Geochemical evolution of the Earth and

endogenous ore formation]. In: Zoloto i redkie elementi v geohimicheskih prozessah. Novosibirsk, Nauka, pp. 14–33. (in Russian)

Shcerbakov Yu.G. 1982. Periodicheskaya sistema i kosmogeokhimicheskoe raspredelenie elementov [Periodic table and cosmogeochemical distribution of elements]. Geologiya i geofisika. 1:77–84. (in Russian)

Yakhontova L.K., Sidorenko G.A. 1974. Mineralny sostav okhr iz zony okisleniya arsenidnykh mestorogdeniy [Mineral composition of ocher from

the oxidation zone of arsenide deposits]. Trudi Mineralogicheskogo museya im. A.E. Fersmana. 23:184–189. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.%2020.3.250

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2021 V. I. Silaev, A. V. Kokin, V.N. Filippov , A.F. Khazov, D.V. Kiseleva , N.V. Cherednichenko , E.A. Vasiliev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/