Пластическое течение и реоморфическая дифференциация вещества в мантийных ультрамафитах

D. E. Saveliev, V. B. Fedoseev

Аннотация


Рассмотрены основные закономерности строения ультрамафитовых массивов офиолитовой ассоциации, которые принято считать фрагментами верхней мантии, выведенными на современный эрозионный срез в результате тектонических процессов. Показано, что главной тенденцией изменения состава и структуры мантийных пород является их стратификация, сопровождающаяся обособлением реологически наиболее «слабых» агрегатов – дунитовых тел, которые часто являются вмещающими породами для хромовых руд. На основе проведенного анализа сформулированы аргументы, не позволяющие принять существующие гипотезы петро- и рудогенеза в верхней мантии. Разработана оригинальная реоморфическая модель дифференциации мантийного вещества, опирающаяся на термодинамический подход, позволяющая разрешить проблемы и противоречия, возникающие при использовании классических моделей (магматической и метасоматической).

Ключевые слова


ультрамафиты; пластическое течение; стратификация; реоморфическая сегрегация

Полный текст:

PDF

Литература


Abakumov G.A., Fedoseev V.B. 1998. Fazovye perekhody i khimicheskoe ravnovesie v tsentrobezhnykh polyakh. Gravitatsionnaya khimiya [Phase transitions and chemical equilibrium in the centrifugal fields. Gravitational Chemistry]. Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal. 42: 36–46.

Abakumov G.A., Fedoseev V.B. 2010. Effekt formy sosuda i samoproizvolnoe vozniknovenie tsirkulyatsii pri vrashchenii mnogokomponentnykh zhidkikh smesey [Effect of vessel shape and spontaneous appearance of circulation due to spinning of multicomponent liquid mixtures]. Vestnik KGTU. pp. 101-104.

Alimov V.Yu. 2008. Deformatsionnyy mekhanizm formirovaniya khromitovogo orudeneniya v alpinotipnykh giperbazitakh [Deformation mechanism of the chromite ore formation in alpinotype ultrabasic rocks]. In Rudogenez. Miass-Ekaterinburg, pp. 4-7.

Bakirov A.G. 1963. O proiskhozhdenii dunitov I khromitov Kempirsayskogo massiva [About the origin of dunites of the Kempirsay massif]. Magmatizm, metamorfizm, metallogeniya Urala. Sverdlovsk, pp. 325—330.

Batanova V.G., Savelyeva G.N. 2009. Migratsiya rasplavov v mantii pod zonami spredinga i obrazovanie dunitov zameshcheniya: obzor problemy [Melt migration in the mantle beneath the spreding zones and formation of replacement dunites: problem review]. Geologiya i geophyzika. 50 (9): 992-1012.

Betekhtin A.G. 1937. Shordzhinskiy khromitonosnyy peridotitovyy massiv (Zakavkazye) i genezis mestorozhdeniy khromistogo zheleznyaka voobshche [Shordzhinskiy chromite bearing peridotite massif (Transcaucasia) and genesis of chromite ironstone deposits]. Khromity USSR. Т. 1. Мoskva, Nauka, pp. 7-156.

Boothroyd R. G. 1972. Flowing gas-solids suspensions. Harper & Row, New York, p. 289.

Varaksin A.Yu. 2003. Turbulentnye techeniya gaza s tverdymi chastitsami [Turbulent flowing of gas with solid particles]. Мoskva, Fizmatlit, p. 192.

Goncharenko A.I. 1989. Deformatsiya I petrostrukturnaya evolutsiya alpinotipnykh giperbazitov [Deformation and petrostructural evolution of the alpinotype ultrabasic rocks]. Tomsk, Izd. Tomskogo universiteta, p. 404.

Goncharov M.A., Talitskiy V.G., Frolova N.S. 2005. Vvedenie v tektonofiziku [Introduction to tectonophysics]. Moskva, Izd. KDU, p. 496.

Denisova E.A. 1996. Deformatsionnye struktury okolorudnykh ultrabazitov iz massivov Kraka and Kempirsy (Yuzhnyy Ural) [Deformation structures of the ore-surrounding ultrabasic rocks from Kraka and Kempirsay massifs (South Urals)]. In Dinamometamorfizm i petrostrukturnaya evolutsiya porod mafit-ultramafitovoy assotsiatsii. Tomsk, pp. 51-54.

Dolgunin V.N., Borshchev V.Ya. 2005. Bystrye gravitatsionnye techeniya zernistykh materialov: tekhnika izmereniya, zakonomernosti, tekhnologicheskoe primenenie [Rapid gravitational flows of granular materials: measurement technique, regularities, and technological application]. Мoskva, Mashinostroenie, p. 112.

Zaychik L.I., Alipchenkov V.M. 2007. Statisticheskie modeli dvizheniya chastits v turbulentnoy zhidkosti [Statistical models of particles motion in the turbulent liquid]. Мoskva, Fizmatlit, p. 312.

Zeldovich Ya.B., Myshkis A.D. 1973. Elementy matematicheskoy fiziki [Elements of mathematical physics]. Moskva, Nauka, p. 352.

Kirdyashkin A.A., Kirdyashkin A.G., and Surkov N.V. 2006. Teplovaya gravitatsionnaya konvektsiya v astenosfere pod sredinno-okeanicheskim khrebtom i ustoychivost osnovnykh glubinnykh paragenezisov [Thermal gravitational convection in asthenosphere beneath the midoceanic ridge and stability of basic deep paragenesises]. Geologiya i geophyzika. 47 (1): 76-94.

Coleman R.G. 1977. Ophiolites. Springer-Verlag, p. 229.

Kravchenko G.G. 1969. Rol tektoniki pri kristallizatsii khromitovykh rud Kempirsayskogo plutona [Role of tectonics during crystallization of the chromite ores of the Kempirsay pluton]. Мoskva, Nauka, p. 232.

Labuntsov D.A., Yagov V.V. 2000. Mekhanika dvukhfaznykh system [Mechanics of biphasic systems]. Мoskva, MEI, p. 374.

Landau L.D., Lifshits E.M. 1988. Teoreticheskaya fizika. T. VI. Gidrodinamika [Theoretical Physics. T. 1. Hydrodynamics]. Мoskva, Nauka, p. 736.

Loginov V.P., Pavlov N.V., and Sokolov G.A. 1940. Khromitonosnost Kempirsayskogo ultraosnovnogo massiva na Yuzhnom Urale [Chromite content of the Kempirsay ultrabasic massif: South Urals]. In Khromity USSR, Т. 2, Мoskva – Leningrad, Izd. AN USSR, pp. 5-199.

Magmaticheskie gornye porody. Т. 5. Ultraosnovnye porody [Magmatic rocks. T. 5. Ultrabasic rocks]. Ed. Sharkov E.V., Мoskva, Nauka, 1988, p. 508.

Marakushev A.A. 1988. Petrogenezis [Petrogenesis]. Мoskva, Nedra, p. 293.

Moskaleva S.V. 1974. Giperbazity i ikh khromitonosnost [Ultrabasic rocks and their chromite content]. Leningrad, Nedra, p. 279.

Myullyari V.A. 1996. Vliyanie poperechnoy sily na raspredelenie chastits pri dvizhenii gazovzvesi v trube [Influence of transversal force to the particles distribution during motion of gas suspension in a tube]. Vestnik SPGU. Ser. 1. 3 (15): 82 – 88.

Nigmatullin R.I. 1987. Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase medium]. Мoskva, Nauka.

Pavlov N.V., Grigoryeva I.I., and Grishina N.V. 1979. Obrazovanie i geneticheskie tipy khromitovykh mestorozhdeniy geosinklinalnykh oblastey [Formation and genetic types of chromite deposits of the geosinklinal regions]. In Usloviya obrazovaniya magmaticheskikh rudnykh mestorozhdeniy. Мoskva, Nauka, pp. 5-78.

Perevozchikov B.V. 1995. Zakonomernosti lokalizatsii khromitovogo orudeneniya v alpinotipnykh giperbazitakh [Regularities of localization of chromite ore in the alpinotype ultrabasic rocks]. Мoskva, Geoinformmark, p. 47.

Pushcharovskiy Yu.M., Novikov V.L., Saveliev A.A., and Fadeev V.E. 1989. Getero-gennost mantii i konvektsiya [Heterogeneity of mantle and convection]. Geotektonika. 5: 3-13.

Pushcharovskiy Yu.M., Novikov V.L., Saveliev A.A., and Fadeev V.E. 1990. Neodnorodnosti i konvektsiya v tektonosfere [Heterogeneities and convection in the tectonosphere]. Geotektonika. 5: 3-8.

Ringwood А.Е. 1975. Composition and petrology of the Earth’s mantle. London, New York and Sidney, McGraw-Hill, pp. 618.

Saveliev A.A. 1977. Khromity Voykaro-Syninskogo massiva [Chromites of the Voykaro-Syninskiy massif]. In Genezis ultrabazitov i svyazannogo s nimi orudeneniya. Sverdlovsk, p. 63-77.

Saveliev D.E. 2013. Sootnoshenie struktur rudonosnoy dunit-khromitovoy assotsiatsii i peridotitov v ofiolitakh (na primere massivov Kraka) [Relationship between the structures of ore-bearing dunite-chromite association and peridotites in the ophiolites (example from Kraka massifs)]. Litosfera, 2: 76-91.

Saveliev D.E., Savelieva E.N., Snachev V.I., Romanovskaya M.A., and Bazhin E.A. 2011. Evolutsiya protsessov khromitoobrazovaniya v alpinotipnykh giperbazitakh [Evolution of processes of chromites formation in alpinotype ultrabasic rocks]. Bulleten Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody. 86 (1): 31-40.

Saveliev D.E., Savelieva E.N., Snachev V.I., and Romanovskaya M.A. 2006. K problem genezisa khromitovogo orudeneniya v giperbazitakh alpinotipnoy formatsii [About problem of chromite ore genesis in ultrabasic alpinotype formation]. Vestnik MGU, 6: 3-8.

Saveliev D.E., Snachev B.I., Savelieva E.N., and Bazhin E.A. 2008. Geologiya, petrogeokhimiya i khromitonosnost gabbro-giperbazitovykh massivov Yuzhnogo Urala [Geology, petrology, and chromite content of gabbro-ultrabasic massifs of the South Urals]. Ufa, DizaynPoligrafServis, p. 320.

Saveliev D.E., Fedoseev V.B. 2011. Segregatsionnyy mekhanizm formirovaniya tel khromitov v ultrabazitakh skladchatykh poyasov [Segregation mechanism of chromite bodies formation in ultrabasic rocks of the folding belts]. Rudy i metally. 5: 35-42.

Savelieva G.N. 1987. Gabbro-bazitovye kompleksy ofiolitov Urala i ikh analogi v sovremennoy okeanicheskoy kore [Gabbro-basic complexes of the Ural’s ophiolites and their analogues in the modern oceanic crust]. Moskva. Nauka, p. 230.

Savelieva G.N., Sobolev A.V., Batanova V.G., Suslov PV., and Bryugmann G. 2008. Struktura kanalov techeniya rasplavov v mantii [Structure of the melt flow channels in a mantle]. Geotektonika. 6: 25-45.

Savelieva G.N., Shcherbakov S.A., and Denisova V.A. 1980. Rol vysokotemperaturnykh deformatsiy pri formirovanii dunitovykh tel v gartsburgitakh [Role of high temperature deformations during formation of dunite bodies in harzburgites]. Geotektonika. 3: 16-27.

Savelieva E.N. 2007. Khromitonosnost gabbro-giperbazitovykh massivov Kraka [Chromite content of gabbro-ultrabasic massifs Kraka]. Diss. cand. geol.-min. nauk. Мoskva. MGU, p. 156.

Sitenkov V.T. 2006. Gidravlika: Teoriya i raschet dvukhphaznykh system [Hydraulics: Theory and calculation of bi-phases systems]. Nizhnevartovsk, p. 204.

Smirnov V.I. 1976. Geologiya poleznykh iskopaemykh [Geology of the mineral resources]. Moskva. Nedra, p. 688.

Sokolov G.A. 1948. Khromity Urala, ikh sostav, usloviya kristallizatsii i zakonomernosti rasprostraneniya [Chromites of Urals, their composition, crystallization conditions and regularities of location]. In Trudy IGN AN USSR. Vyp. 97. Ser. Rudn. Mestorozhdeniy. N. 12. Мoskva. Izd. AN USSR, p. 128.

Trubitsyn V.P. 2000. Osnovy tektoniki plavayushchikh kontinentov [Basics of floating continents]. Fizika Zemli. 9: 3-40.

Trubitsyn V.P. 2012. Reologiya mantii I tektotnika litosfernykh plit [Mantle rheology and tectonics of the lithospheric plates]. Fizika Zemli. 6: 3-22.

Trubitsyn V.P. 1998. Rol plavayushchikh kontinentov v globalnoy tektonike [Role of floating continents in global tectonics]. Fizika Zemli. 1: 3-10.

Wallis G. 1969. One-dimensional two-phase flow. McGraw-Hill, p. 408.

Fedoseev V.B. 2011. Vytalkivayushchaya sila, deystvuyushchaya na chastitsu, dvigayushchuyusya v laminarnom potoke vmeste so sredoy [Buoyancy force acting on the particle moving in the laminar flow together with medium]. Vestnik nauchno-tekhnicheskogo razvitiya. 9 (49): 14-20.

Fedoseev V.B. 2010. Pereraspredelenie veshchestva pod deystviem vneshnikh poley i statsionarnaya model mayatnika Chelomeya [Redistribution of matter under influence of external fields and stationary model of the Chelomey pendulum]. Nelineynyy mir. 8 (4): 243–247.

Chernyshov A.I., Yurichev A.N. 2013. Petrostrukturnaya evolutsiya ultramafitov Kalninskogo khromitonosnogo massiva v Zapadnom Sayane [Petrostructural evolution of ultramafits of Kalninskiy chromite bearing massif in the Western Sayan]. Geotektonika. 4: 31-46.

Shmelyov V.R., Puchkov V.N. 1986. Osobennosti tektoniki giperbazitovogo massiva Ray-Iz [Particularities of tectonics of ultrabasic massif Ray-Iz]. Geotektonika. 9: 88-105.

Sholpo V.N. 1994. Konvektsiya, diapirizm, advektsiya [Convection, diapirism, advection]. In Nelineynaya geodinamika. Moskva, Nauka, pp. 168-180.

Shrayber A.A., Gavin A.B., Naumov V.A. et al. 1987. Turbulentnoe techenie gasovzvesi [Turbulent flow of gas suspension]. Kiev, Naukova Dumka, p. 240.

Shcherbakov S.A. 1990. Plasticheskie deformatsii ultrabazitov ofiolitovoy assotsiatsii Urala [Plastic deformation of ultrabasic rocks of the Urals ophiolite association]. Moskva, Nauka, p. 120.

Yatsenko V.P. 2002. Opredelenie sily, deystvuyushchey na sfericheskuyu tvyorduyu chastitsu v potoke so sdvigom [Definition of the force acting on the spherical solid particle in the shearing flow]. Fizika aerodispersnykh system. 39: 240–248.

Burgmann R., Dresen G. 2008. Reology of the Lower Crust and Upper Mantle - Evidence from Rock Mechanism, Geodesy and Field Observations. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 36: 531-567.

Carter N.L. 1976. Steady state flow of rocks. Rev. Geophys. and Space Phys. 14 (3): 301-360.

Carter N.L., Ave Lallemant H.G. 1970. High temperature deformation of dunite and peridotite. Geol. Soc. Am. Bull., 81 (8): 2181–2202.

Greenbaum D. 1977. The chromitiferous rocks of the Troodos ophiolite complex, Cyprus. Econ.Geol., 72: 1175-1194.

Gueguen Y., Nicolas A. 1980. Deformation of mantle rock. Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 8: 119-144.

Hirth G., Kohlstedt D.L. 1996. Water in the oceanic upper mantle: implications for rheology melt extration and the evolution of the lithosphere. Earth and Planet Sci. Lett., 144: 93-108.

Ito K., Kennedi G.C. 1967. Melting and phase relations in a natural peridotite to 40 kbar. Am. J. Sci., 265 (6): 519-538.

Karato S.-I., Jung H., Katayama I., Skemer Ph. 2008. Geodynamic significance of seismic anisotropy of the upper mantle: new insights from laboratory studies. Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 36: 59-95.

Karato S.-I., Paterson M.S., Fitzgerald J.D. 1986. Rheology of synthetic olivine aggregates: Influence of grain size and water. J. Geophys. Res. 91: 8151-8176.

Kelemen P. B., Dick H.J.B., Quick J.E. 1992. Formation of harzburgite by pervasive melt/rock reaction in the upper mantle. Nature. 358: 635-641.

Kelemen P. В., Shimizu N., Salters V. J. M. 1995. Extraction of mid-ocean-ridge basalt from the upwelling mantle by focused flow of melt in dunite channels. Nature, 375: 747-753.

Kelemen P.В., Hirth G., Shimizu N., Spiegelman M., Dick H.J.B. 1997. A review of melt migration processes in the adiabatically upwelling mantle beneath oceanic spreading ridges. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 355: 283-318.

Kohlstedt D. L., Zimmerman M. E. 1996. Rheology of partially molten mantle rocks. Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 24: 41-62.

Kyung H.M., Chongyoup K. 2010. Simulation of Particle Migration in Free-Surface Flows. AIChE Journal. 56 (10): 2539 2550.

McLaughlin J.B. 1991. Inertial migration of a small sphere in linear shear flows // J.Fluid Mech., 224: 261 - 274.

Nicolas A., Bouchez J.L., Boudier F., and Mercier J-C.C. 1971. Textures, structures and fabrics due to solid state flow in some European lherzolites. Tectonophyiscs. 12: 55–86.

Nicolas A., Boudier F., Boullier A.M. 1973. Mechanisms of flow in naturally and experimentally deformed peridotites. Am. J. Sci., 273: 853–876.

Powell R.L. 2008. Experimental techniques for multiphase flows. Physics of fluids. 20: 40605-40622.

Saffman P.G. 1965. The lift on a small sphere in a slow shear flow. J. Fluid Mech., 22: 385 - 400.

Scarfe C.M., Mysen B.O., Rai C.S. 1979. Invariant melting behavior of mantle material: partial melting of two lherzolite noduls. Carn. Inst. Wash. Yahrbook. pp. 498-501.

Thayer T. P. 1964. Principal features and origin of podiform chromite deposits, and some observations on the Guleman-Soridag District, Turkey. Econ. Geol., 59: 1497-1524.

Yamamoto F. 1986. A study of motion of a sphere in air flow through a horizontal pipe. Bull. JSME, 29 (253): 2055-2061.

Zhou M.-F., Robinson P.T., Malpas J., Li Z. 1996. Podiform Chromitites in the Luobusa Ophiolite (SouthernTibet): Implications for Melt-Rock Interaction and Chromite Segregation in the Upper Mantle. J. Petrology. 37 (1): 3-21.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.25.22

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 D. E. Saveliev, V. B. Fedoseev

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/