О специфике докембрийских источников алмазов в россыпях

N. N. Zinchuk, L. D. Bardukhinov

Аннотация


Обобщение доступного фактического материала по комплексному изучению распределения алмазов позволило охарактеризовать его в докембрийских, верхнепалеозойских и мезозойских осадочных толщах Сибирской платформы. Получены новые данные по особенностям состава и распространения алмаза в современных и древних отложениях основных алмазоносных районов Лено-Анабарской, Центрально-Сибирской и Тунгусской субпровинций. Установленная в отдельных алмазоносных районах близость типоморфных особенностей алмазов в осадочных толщах этих возрастов свидетельствует о формировании вторичных коллекторов за счет размыва более древних (в том числе докембрийских) продуктивных толщ или среднепалеозойских коренных источников. Отмечена полигенность минералогических ассоциаций алмазов из разновозрастных россыпей в пределах отдельных алмазоносных районов, что можно успешно использовать при прогнозировании и поисках коренных источников минерала.

Ключевые слова


верхнепалеозойские и мезозойские отложения; Сибирская платформа; алмаз и алмазоносные россыпи

Полный текст:

PDF

Литература


Afanasiev V.P., Zinchuk N.N. 1999. Osnovnye lito-diamicheskie tipy oreolov indikatornykh mineralov kimberlitov i obstaovki ikh formirovaniya [Main lithological-dynamic types of the scattering halo of kimberlite indicator minerals and their formation conditions]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 41(3):281–288. (in Russian)

Afanasiev V.P., Zinchuk N.N., Koptil V.I. 1998. Poligenez almazov v svyazi s problemoy korennykh rossypey severo-vostoka Sibirskoy platform [Polygenes of diamonds in connection with a problem of primary placers of the northeast of the Siberian platform]. Dokl. AN. 361(3):366–369. (in Russian)

Afanasiev V.P., Zinchuk N.N., Lоginova A.N. 2009. Osobennosti raspredeleniya rossypnykh almazov, svyazannykh s s dokembriyskimi istochnikami [Distribution features of placer diamonds associated

with the Precambrian sources]. Zapiski rossiyskogo mineralogicheskogo obshchestva. 138(2):1–13. (in Russian)

Afanasiev V.P., Zinchuk N.N., Tichkov S.A. 2002. Problema almazonosnosti Sibirskoy platform [The problem of dokembriy diamond content of the Sibirian platform]. Vestnik VGU. Geologia. 1:19–36. (in Russian)

Afanasiev V.P., Zinchuk N.N., Kharkiv A.D., Sokolov V.N. 1980. Zakonomernosti izmeneniya vantiynykh mineralov v kore vyvetrivaniya kimberlitovykh porod [Regularities of mantle minerals alteration in the weathering crust of kimberlites]. In: Minerageny of hypergenesis zone. Nauka, Moskva, pp. 45–54. (in Russian)

Afanasiev V.P., Pochilenko N.P., Loginova A.M., Zinchuk N.N., Efimova E.S., Safyannikov V.I., Krasavchikov V.O., Podgornich M.M., Prugov V.P.

Osobennosti morfologii i sostava nekotorykh khromshpinelidov almazonosnykh ploshchadey v svyazi s problemoy “lozhnykh” indikatorov kimberlitov [Morphological and compositional features of some chrome spinels of diamondiferous areas in connection with the problem of “false” kimberlite indicators]. Geologiya i geofizika. 41(12):1729–1741. (in Russian)

Vasilenko V.B., Zinchuk N.N., Kuznetsova L.G. 2000. Geodinamicheskiy kontrol rezmeshcheniya kimberlitovykh poley tsentralnoy i severnoy chastey Yakutskoy kimberlitovoy provintsii (petrokhimicheskiy aspekt) [Geodynamic control of kimberlite fields allocation in central and northern part of Yakutian kimberlite province (petrochemical aspect)]. Vestnik VGU. Geologiya. 3(9):37–55. (in Russian)

Gladkov A.S., Bornjakov S.A., Manakov A.V., Matrosov V.A. 2008. Tektonofizicheskie issledovaniya pri almazopoiskovykh rabotakh. Metodicheskoe posobie [Tektonophysical studies during diamond

prospecting. Toolkit]. Nauchnyy mir, Moskva, p. 175. (in Russian)

Dukardt Ju.A., Boris E.I. 2000. Avlakogenez i kimberlitovyy magmatism [Avlakogenesis and kimberlite magmatism]. VGU. Voronezh, p. 161. (in

Russian)

Egorov K.N., Zinchuk N.N., Mishenin S.G.,

Serov V.P., Sekerin A.P., Galenko V.P., Denisenko E.P., Baryshev A.S., Мen′shagin Y.V., Koshkarev D.A. 2003. Perspektivy korennoy i rossypnoy almazonosnosti yugo-zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Perspectives of primary and placer diamondiferousness of the southwestern part

of the Siberian Platform]. In: Geological aspects of the mineral resource base of the Joint Stock Company ALROSA: current state, prospects, solution. MGT, Mirnyy, pp. 50–84. (in Russian)

Grachanov S.A., Zinchuk N.N., Sobolev N.V. 2015. The age of Predictable primary diamond sources in the Northeastern Siberian platform.

Doklady Earth Sciences. 465(2):1297–1301.

Kharkiv A.D., Zinchuk N.N., Kryuchkov A.I. 1998. Geologo-geneticheskie osnovy shlikhomineralogicheskogo metoda poiskov almaznykh mestorozhdeniy [Geological-genetic fundamentals of heavy concentrate analysis of diamond deposits prospecting]. Nedra, Moskva, p. 555. (in Russian)

Kharkiv A.D., Zuenko V.V., Zinchuk N.N., Krutchkov A.I., Uchanov A.V., Bogatich M.M. 1991. Petrokhimiya kimberlitov [Petrochemistry of kimberlites]. Nedra, Moskva, p. 304. (in Russian)

Khitrov V.G., Zinchuk N.N., Kotelnikov D.D. 1987. Primenenie klaster-analiza dlya vyyavleniya zakonomernostey vyvetrivaniya porod razlichnogo sostava [Application of cluster-analysis for clearing

out regularities of weathering of various composition rocks]. DAN USSR. 296(5):1228–1233. (in Russian)

Kvasnitsa V.N., Zinchuk N.N., Koptil V.I. 1999. Tipomorfizm mikrokristallov almaza [Typomorphism of diamond microcrystals]. Nedra, Moskva,

p. 224. (in Russian)

Kotelnikov D.D., Dombrovskaya Zh.V., Zinchuk N.N. 1995. Osnovnye zakonomernosti vyvetrivaniya silikatnykh porod razlichnogo khimicheskogo i mineralogicheskogo tipa [Basic features of weathering

of silicates of different chemical and mineral composition]. Litologiya i poleznye iskopaemye. 6:594–601. (in Russian)

Kotelnikov D.D., Zinchuk N.N. 1995. Tipomorfnye osobennosti i paleogeograficheskoe znachenie slyudistykh mineralov [Typomorphic features and paleogeographic significance of mica minerals]. Geologiya and razvedka. 1:53–61. (in Russian)

Kotelnikov D.D., Zinchuk N.N. 1997. Osobennosti glinistykh mineralov v otlozheniyakh razlichnykh osadochnykh formatsiy [Characteristic of clay minerals in sediments of various sedimentary foarmations]. Geologiya and razvedka. 2:53–63. (in Russian)

Kotelnikov D.D., Zinchuk N.N. 2011. Usloviya nakopleniya i postsedimentatsionnogo preobrazovaniya glinistykh mineralov v otlozheniyakh terrigennoy formatsii [Conditions for the accumulation

and post-sedimentations transformation of clay minerals in sediments of terrigenous formation]. Bull. MOIP. Otdel geologicheskiy 76(1):45–53. (in Russian)

Kotelnikov D.D., Zinchuk N.N. 2012. Usloviya nakopleniya i postsedimentatsionnogo preobrazovaniya glinistykh mineralov v osadochnom chekhle zemnoy kory [Concentration and postsedimentation alteration of clayey minerals in the sedimentary cover of the Earth crust]. Vestnik Voronezh. univ., Geologiya. 12:45–51. (in Russian)

Kotelnikov D.D., Zinchuk N.N. 2003. Ob anomalii obshchey sckhemy preobrazovaniya razbukhayushchikh glinistykh minralov pri pogruzhenii soderzhashchikh ikh otlozheniy v stratisferu [About anomaly in the general scheme of the swelling clay minerals transformation for the

submergence of contained them sediments into stratysphere]. Vestnik Voronezh. univ. Geologiya. 2:57–68. (in Russian)

Kotelnikov D.D., Zinchuk N.N., Kuzmin V.A. 2006. Morfogeneticheskie raznovidnosti kaolinite v korakh vyvetrivaniya v osadochnom chekhle zemnoy kory. Statya 1. Mekhanizm obrazovaniya kaolinita v korakh vyvetrivaniya razlichnykh petrokhimicheskikh tipakh porod [Morphogenetic types of kaolinite in the weathering crusts and sedimentary cover of the Earth crust. Article 1. Kaolinite formation mechanism of in the weathering crusts of the various petrochemical types of rock]. Geologiya i razvedka. 5:19–25. (in Russian)

Мatsuk S.S., Zinchuk N.N. 2001. Opticheskaya spektroskopiya mineralov verkhney mantii [Optical spectroscopy of minerals of the upper mantle].

Nedra, Moskva, p. 428. (in Russian)

Metelkina M.P., Prokopchuk B.I., Sukhodolskaya O.V., Frantsesson E.V. 1976. Dokembriyskie almazonosnye formatsii mira [Precambrian diamondiferous formations of the world]. Nedra, Moskva, p. 134. (in Russian)

Orlov Y.L. 1984. Mineralogiya almaza [Mineralogy of diamond]. Nedra, Moskva, p. 264. (in Russian)

Vasilenko V.B., Kuznetsova L.G., Volkova N.I., Zinchuk N.N., Krasavchikov V.O. 2002. Diamond potential estimation based on Kimberlite major element chemistry. Journal of Geochemical Exploration. 76(2):93–112.

Zinchuk N.N. 1992. Sravnitelnaya kharakteristika veshchestvennogo sostava kory vyvetrivaniya kimberlitovykh porod Sibirskoy i Vostochno-Evropeyskoy platform [Comparative characteristics of material composition of kimberlite rocks’ weathering crusts of the Siberian and East-European platforms]. Geologiya and Geofizika. 7:99-109. (in Russian)

Zinchuk N.N. 2017. Osobennosti almazonosnosti raznykh faz vnedreniya kimberlitov [Features of diamond content of different phases of kimberlite intrusion]. Otechestvennaya geologiy. 1:105–111. (in Russian)

Zinchuk N.N. 2018. Geologo-tekhnologicheskie osobennosti poiskov i razrabotki kimberlitov [Geological-technokogical structures and prospecting kimberlite]. Razvedka i okhrana nedr. 10:6–15. (in

Russian)

Zinchuk N.N., Barduchinov L.D. 2021. O spetsifike izucheniya almaza pri prognozno-poiskovykh rabotakh (na primere Sibirskoy platformy) [Diamond study features in forecasting and prospecting (on example of Siberian platform)]. Rudy i metally. 3:59–75. (in Russian)

Zinchuk N.N., Boris E.I., Yanigin Yu.T. 2004. Osobennosti mineragenii almaza v drevnikh osadochnykh tolshchakh (na primere verkhnepaleozoyskikh otlozheniy Sibirskoy platformy) [Peculiarities of diamond mineralogenesis in ancient sedimentary strata (on the example of Upper Paleozoic Sediments of the Siberian platform]. MGT, Mirnyy,

p. 172. (in Russian)

Zinchuk N.N., Zinchuk M.N., Kotelnikov D.D., Schlykov V.G., Zhukhlistov A.P. 2002. Strukturno-kristallokhimicheskie preobrazovaniya sloistykh

mineralov na raznykh stadiyakh gipergennogo izmeneniya kimberlitov [Structural and crystalchemical transformations of layered minerals at different stages of hypergenic kimberlite changes]. Geologiya and razvedka. 1:47–60. (in Russian)

Zinchuk N.N., Zuev V.M., Koptil V.I., Cherny S.D. 1997. Strategiya vedeniya i rezultaty almazopoiskovykh rabot [Conducting strategy and results of diamond prospecting]. Gornyy vestnik. 3:53–57. (in Russian)

Zinchuk N.N., Koptil V.I. 2003. Kharakteristika almazov Tungusskoy almazonosnoy subprovintsii Sibirskoy platform. Statya 2. Yuzhno-Tungusskaya oblast [Characteristics of diamonds of Tungusskaya

diamondiferous sub province of the Siberian platform. Article 2. South-Tungusska region]. Bull. MOIP. Geol. dep. 78(1):54–65. (in Russian)

Zinchuk N.N., Koptil V.I., Boris E.I. 1991. Osnovnye aspekty raznomasshtabnogo rayonirovaniya territoriy po tipomorfnym osobennostyam almazov (na primere Sibirskoy platformy) [Basic aspects of multiscale zoning of territories according to typomorphic features of diamonds (on the example of the Siberian platform)]. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy. 41(16):516–526. (in Russian)

Zinchuk N.N., Koptil V.I., Boris E.I., Lipashova A.N. 1992. Tipomorfizm almazov iz rossypey Sibirskoy platform kak osnova poiskov almaznykh

mestorozhdeniy [Typomorphism of diamonds from placers of the Siberian platform as the basis for prospecting of diamond deposits]. Rudy i metally. 3:18–31. (in Russian)

Zinchuk N.N., Kotelnikov D.D., Gorshkov A.I. 2003. Identifikatsiya i genesis lizardit-saponitovogo smeshannosloynogo obrazovaniya v kimberlitakh odnoy iz trubok Yuzhnoy Afriki. [Identification and

genesis of a lysardite-saponite mixed-layer formation in kimberlites of one of the pipes in South Africa]. Lithologiya i poleznye iskopaemye. 1:87–96. (in Russian)

Zinchuk N.N., Kotelnikov D.D., Sokolov V.N. 1982. Izmenenie mineralnogo sostava i strukturnykh osobennostey kimberlitov Yakutii v protsesse

vyvetrivaniya [Alteration of the mineral composition and structural features of kimberlites of Yakutia during weathering]. Geologiya and geophizika. 2:42–53. (in Russian)

Zinchuk N.N., Savko A.D., Krainov A.V. 2013. Kimberlity v istorii Zemli [Kimberlites in the Earth history]. Coll. of VSU geological SRI. Is. 68. VGU, Voronezh, p. 100. (in Russian)

Zinchuk N.N., Melnik Yu.M., Serenko V.P. 1987. Apokimberlitovye porody [Apokimberlite rocks]. Geologiya i geofizika. 10:66–72. (in Russian)

Zinchuk N.N., Savko A.D., Shevirev L.T. Istoricheskaya minerageniya. Т. 1. Vvedenie v istoricheskuyu minerageniyu. VGU. Voronezh. 2005, p. 590. Т. 2. Istoricheskaya minerageniya drevnykh platform. VGU, Voronezh, 2007, p. 570. Т. 3. Istoricheskaya minerageniya podvizhnykh superpoyasov. VGU, Voronezh, 2008, p. 622 [Historical minerageny in 3 volumes: Т. 1. Introduction to historical minerageny. VGU, Voronezh. Т. 2. Historical minerageny of ancient platforms. VGU, Voronezh. Т. 3. Historical minerageny of mobile superbelt. VGU, Voronezh]. (in Russian)

Zinchuk N.N., Spetsius Z.V., Zuenko V.V., Zuev V.M. 1993. Kimberlitovaya trubka Udachnaya. Veshchestvennyy sostav i usloviya formirovaniya

[Kimberlite pipe Udachnaya. Material composition and conditions of formation). NGU, Novosibirsk, p. 147. (in Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.21.2.149

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2022 N. N. Zinchuk, L. D. Bardukhinov

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/