Джеспилиты Ингулецкого месторождения и продукты их гипергенного изменения в связи с проблемой усовершенствования технологии переработки труднообогатимых железных руд

V. I. Silayev, V. P. Lyutoyev, A. B. Brik, N. A. Dudchenko, A. Yu. Lysyuk

Аннотация


Обсуждаются минералого-геохимические и спектроскопические особенности труднообогатимых железистых кварцитов из Криворожского железорудного бассейна. Рассмотрены результаты изучения минерального и химического состава, ассортимента и содержания микроэлементов, кристаллохимии железа. Приведены данные пионерских экспериментов по термоомагничиванию руд в целях создания научных предпосылок для совершенствования технологии переработки в настоящее время выбраковывающегося железорудного и железоалюминиевого сырья.

Ключевые слова


джеспилиты; бурые железняки; гематит; магнетит; гётит

Полный текст:

PDF

Литература


Akulshina E.P., Vladimirov A.I., Gorovoy L.Ya. et al. Litologo-geokhimicheskiye kharacteristiki obstanovok osadkonakopleniy verkhnekembriyskikh otlozheniy Yuzhnogo Zaangarya Yeniseyskogo kryazha [Lithologo-geochemical characteristics of the sedimentation environments of Upper Cambrian deposits of the Southern part of Yenisey ridge]. Geokhemiya dokembriyskikh I paleozoyskikh otlozheniy Sibiri, Nauka, Novosibirsk, 1973. P. 19–59.

Akhkozov Yu.L., Pirogov B.I. Ontogenicheskoye issledovanie zhelezistykh kvartsitov Inguletskogo mestorozhdeniya Krivogo Roga v svyazi s otsenkoy ikh obogatimosti [Ontogenetic investigation of ferruginous quartzites of Ingulets deposit of Krivoy Rog in order of their enrichability evaluation]. Doklady AN UkrSSR, Seriya B, 1982. P. 3 –6.

Keit M.L., Degens E.T. Geokhimicheskie indicatory morskikh i presnovodnykh osadkov. Geokhimicheskie issledovaniya [Keith M. L., and Degens E. T., 1959. Geochemical indicators of marine and freshwater sediments, in P. H. Abelson, ed., Researches in geochemistry: Lon-don, John Wiley, P. 38-61]. Inostrannaya literatura, Moskva, 1961. P. 50–81.

Lyutoyev V.P., Brik A.B., Dudchenko N.A., Silayev V.I., Lysyuk A.Yu. Myosbauerovskie issledovaniya vosstanovleniya magnetita v okislennykh zhelezooksidnykh rudakh [Mossbauer study of reduction of magnetite in oxidized ironoxidic ore]. Mineralogiya tekhnogeneza – 2013, Miass, IMin UrO RAN, 2013. P. 50–66.

Lyutoyev V.P., Silayev V.I., Ponomarenko A.N., Brik A.B., Dudchenko N.A., Yushin A.A., Lysyuk A.Yu., Shevchuk S.S. Preobrazovanie struktury prirodnykh oksidov/oksigidroksidov zheleza v rezultate vozdeystviya vneshnikh faktorov [Transformation of structure of natural iron oxides/oxihydroxides as a result of influence of external factors]. Vestnik Instituta geologii Komi NC UrO RAN, №1, 2013. P. 20–25.

Martynenko L.I. Rol gipergennykh protsessov v obrazovanii rud Saksaganskoy polosy Krivogo Roga [Role of hypergenic processes in formation of the ore of Saksaganskaya strip of Krivoy Rog]. Geologiya i genezis rud Krivorozhskogo zhelezorudnogo basseyna. Izd. АN UkrSSR, Kiev, 1955. P. 63–75.

Melnik Yu.P. Genezis dokembriyskikh poloschatykh zhelezistykh formatsiy [Genesis of Precambrian banded iron formations]. Naukova Dumka, Kiev, 1986.

Pirogov B.I., Vikremaratne V.S. Osobennosti perekristallizatsii magnetita zhelezistykh kvartsitov pri metamorfizme [Specifics of recrystallization of magnetite in case of ferruginous quartzites metamorphism]. Doklady UkrSSR, Seriya B, № 5, 1981. P. 18–22.

Pirogov B.I., Stebnovskaya Yu.M., Evtekhov V.D., Akhkozov Yu.L. et al. Zhelezistokremnistye formatsii dokembriya Evropeyskoy chasti SSSR. Mineralogiya. [Ferro siliceous Precambrian formations of European part of USSR. Mineralogy]. Naukova Dumka, Kiev, 1989.

Ponomarenko A.N., Brik A.B., Dudchenko N.A., Lyutoyev V.P., Silayev V.I. Preobrazovanie nanorazmernogo prirodnogo gyotita v magnetit pri vosstanovlenii ionov zheleza krakhmalom [Transformation of nano scale natural goethite into magnetite under reduction of iron ions with a starch]. Tezisy dokladov na IV Mezhdunarodnoy konferentsii “Nanorazmernye sistemy: stroyenie, svoystva, tekhnologii”. Institut metallofiziki NAS of Ukraine, Kiev, 2013. P. 105.

Semenenko N.P., Borzunov I.N., Polovko I.I. et al. Zhelezisto-kremnistaya formatsiya Ukrainskogo shchita [Ferro siliceous formation of Ukrainian shield]. T. 2, Naukova Dumka, Ki-ev, 1978.

Safronov V.T. Evlizity (zhelezisto-kremnistye metaporody) dokembriya [Eulisites (ferro siliceous metarocks) of Precambrian]. Sovremennye problem magmatizma i metamorfizma: Materialy Vserossiyskoy konferetsii. Т. 2, Sankt-Peterburg, 2012. P. 207–210.

Condia K. C., Wronkiewicz D. A. The Cr/Th in Precambrian pelites from the Kaapvaal Craton as an index of craton evolution. Earth Planet. Sci. Lett., 1990. V. 97. P. 256–267.

Murad E. Clays and clay minerals: What can Mossbauer spectroscopy do to help understand them? Hyperfine Interaction, 1998, V. 117. P. 39–70.

Peter P. E., Shimp N. E., Witter J. Trace elements in marine and freshwater argillaceous sediments. Geochim. et Cosmochim. Acta, 1963. V. 27. № 6. P. 669–694.

Sugitani K., Horiuchi Y., Adachi M., Sugisaki R. Anomalously low Al2O3/TiO2 values for Archeancherts from the Pilbara Block, Western Australia – possible evidence for extensive chemical weathering on the early earth. Precambrian Research, 1996. V. 80. P. 49–76.

Vandenberghe R. E., Barrero C. A., da Costa G. M., VanSan, E., De Grave E. Mössbauer et al. Mossbauer characterization of iron oxides and (oxy)hydroxides: the present state of the art. Hyperfine Interaction, 2000. V. 126. P. 247–259.
DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.22.60

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2015 V. I. Silayev, V. P. Lyutoyev, A. B. Brik, N. A. Dudchenko, A. Yu. Lysyuk

URL лицензии: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/