Том 17, № 4 (2018)

Содержание

ПЕТРОЛОГИЯ, ВУЛКАНОЛОГИЯ

A. I. Belkovsky, G. Yu. Shardakova, V. V. Kholodnov, V. N. Udachin, E. V. Konovalova
PDF
308-325
V. I. Silaev, G. A. Karpov, D. V. Kiseleva, L. P. Vergasova, B. A. Makeev, K. V. Tarasov, A. F. Khazov
PDF
326-341

ЛИТОЛОГИЯ

M. T. Krupenin
PDF
342-358

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ И ГРУНТОВЕДЕНИЕ

V. V. Seredin, N. A. Medvedeva, A. V. Anyukhina, A. V. Andrianov
PDF
359-369
A. N. Galkin, A. I. Pavlovskiy, S. V. Andrushko, T. A. Melezh
PDF
370-378

ГЕОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

S. G. Bychkov, V. N. Kataev, I. Yu. Mityunina, Yu. I. Stepanov
PDF
379-385

ГЕОЛОГИЯ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, МИНЕРАГЕНИЯ

D. V. Taymasov
PDF
386-394
A. K. Alvanyan, K. A. Tamoyan, M. V. Ovsyannikov
PDF
395-399

ХРОНИКА

O. L. Alekseeva, M. N. Chernykh
PDF
400-402