Том 22, № 1 (2023)

Содержание

ГИДРОГЕОЛОГИЯ

A. Ya. Gaev, I. V. Kudelina
PDF
1-11

ГЕОЛОГИЯ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, МИНЕРАГЕНИЯ

B. M. Osovetsky
PDF
12-31
N. N. Zinchuk
PDF
32-50
O. V. Alikin, A. V. Chumakov, V. N. Rudashevsky
PDF
51-79
G. P. Shcherbinina, G. V. Prostolupov, S. G. Bychkov
PDF
80-90

ГЕОЛОГИЯ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

E. E. Kozhevnikova, E. A. Kuznetsovа
PDF
91-98